پیگمان فتالوسیانین مس : تهیه ، بررسی خواص و کاربرد

نویسنده

دانشکده شیمی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

چکیده

 پیگمان فتالوسیانین مس ( آبی فتالوسیانین ) از مواد اولیه و حد واسط در مقیاس آزمایشگاهی تهیه گردید. برای اینکار با در نظر گرفتن امکانات کشور روش مناسبی انتخاب شد. توسط فرآیند تر سیب با اسید سولفوریک از فرم کریستالی β ، فرم α بوجود آمد. خواص مختلف این بلورها بعد از کریستالیزاسون مورد ارزیابی قرار گرفت و در این راستا طیف مرئی پیگمان بررسی و با طیف مرئی خود فتالوسیانین ( بدون فلز ) مقایسه گردید. در مقاله حاضر تکنیک مشخص و عملی مناسب برای شناسائی پیگمانها توسط چهار حلال کلروفرم ، متانول ، دی متیل فرم آمید و اسید سولفوریک غلیظ پیشنهاد شده است. بالاخره از پیگمان تهیه شده در فرمولاسیون یکی از رنگهای پوشش سطحی استفاده گردید.

عنوان مقاله [English]

Pigmentation of phthalocyanine copper: Preparation, properties and application

نویسنده [English]

  • naghi saadatjoo
Department of Chemistry, Semnan University , semnan,iran
چکیده [English]

Copper phthalocyanine pigment (blue phthalocyanine) pigment from raw materials and intermediate materials were prepared on a laboratory scale. To do this, a suitable method was chosen considering the country's facilities. By the process of apple with sulfuric acid from the crystalline form β, the form α was created. The different properties of these crystals were evaluated after crystallization and in this regard, the visible spectrum of the pigment was investigated and compared with the photolucianine (non-metallic) spectrum. In the present paper, a specific and practical technique for identifying pigments is proposed by four chloroform solvents, methanol, dimethylformamide and concentrated sulfuric acid. Finally, one of the coatings used in the formulation of pigment was used.