سنجش آمینواسیدهای آزاد در نمونه های خاک و کود با استفاده از کروماتوگرافی مایع با عملکرد بالا مجهز به آشکارساز فرابنفش

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شیمی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 موسسه تحقیقات خاک و آب، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران

چکیده

در این پژوهش غلظت آمینواسیدهای آزاد مؤثر در متابولیسم گیاهی، در نمونه‌های مختلف خاک و کود به روش کروماتوگرافی مایع با عملکرد بالا مجهز به آشکارساز فرابنفش اندازه‌گیری شد. ابتدا آمینواسیدها با هیدروکلریک اسید 1/0 نرمال استخراج شدند. سپس با فنیل ایزوتیوسیانات (PITC) مشتق‌سازی شد. در نهایت، مشتقات فنیل تیوکاربامیل-آمینواسید در ستون فاز معکوس با استفاده از شویش گرادیانی با بافر سدیم استات تری‌هیدرات و استونیتریل-آب (40:60 ]حجمی/حجمی[ ) جداسازی، و توسط آشکارساز UV در طول موج 254 نانومتر آشکارسازی شد. چندین پارامتر موثر بر جداسازی پیک‌ آمینواسیدها از جمله pH و دمای فاز متحرک، غلظت بافر و اصلاح کننده (تری اتیل آمین) در فاز متحرک مورد مطالعه قرار گرفتند. با تغییر هر یک از شرایط موجود میزان تفکیک هر یک از آمینواسیدها بهینه‌سازی شد. تحت شرایط بهینه، گستره خطی خوبی در محدوده خطی mol/mlµ 125/0 – 0312/0 برای 17 آمینواسید با حدّ تشخیص mol/mlµ 0094/0 و تکرار پذیری قابل قبولی برای هر یک از آمینواسیدها به دست آمد (%1/6 RSD ≤). در نهایت با این روش درصد آمینواسیدهای آزاد در نمونه‌‌های مختلف خاک و کود اندازه‌گیری شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Measurement of free amino acids in soil and fertilizer samples using high performance liquid chromatography equipped with ultraviolet detector

نویسندگان [English]

  • Bahman Ahmadi Abd 1
  • Kobra Sadat Hasheminasab 2
  • Mahmood payehghadr 1
  • Karim Shahbazi 2
1 Department of Chemistry, Payame Noor University, Tehran, Iran
2 Soil and Water Research Institute, Agricultural Research, Education and Extension Organization, Karaj, Iran(AREEO), Karaj, Iran.
چکیده [English]

In this study, the concentration of effective amino acids in plant metabolism was measured in different soil and fertilizer samples by high performance liquid chromatography. First, the amino acids of the sample were extracted with 0.1 N hydrochloric acid. Then they were derivatized with phenyl isothiocyanate (PITC). Finally, the phenylthiocarbamyl-amino acid derivatives were isolated in the reverse phase column using gradient elution with sodium acetate trihydrate and acetonitrile-water (40:60), and detected by a UV detector at 254 nm. Several parameters related to the separation of amino acid peaks, including pH and temperature of the mobile phase, buffer concentration and modifier (triethylamine) in the mobile phase were studied. By changing each of the existing conditions, the amount of resolution for amino acid peaks was optimized. Under optimal conditions, a good linear range (0.0312-0.125 µmol / ml) was obtained for 17 amino acids with a detection limit of 0.0094 µmol / ml and acceptable reproducibility for each amino acid (RSD ≤6.1%). Finally, the percentage of free amino acids was measured in different soil and fertilizer samples by this method.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Free amino acids"
  • "HPLC"
  • "Phenyl isothiocyanate"
  • "Soil"
  • "Fertilizer"
[1] M. K. Souri, Open Agriculture, 1 (2016) 118.
[2] S. A. Faten, A. M. Shaheen, A. A. Ahmed and A. R. Mahmoud. Research Journal of Agriculture and Biological Science. 6 (2010): 583.
[3] M. I. Tyler, Methods in Molecular Biology, 159 (2000) 1.
[4] T. Qiu, H. Li and Y. Cao, Afr. J. Biotechnol, 9 (2010) 8679.
[5] H. Kataoka, S. Matsumura, S. Yamamoto and M. Makita, Methods in Molecular Biology, 159 (2000) 101.
[6] M. Santiago and S. Strobel, Methods in Enzymology, 533 (2013) 303.
[7] S. W. Suna, Y.C. Lina, Y. M. Wenga and M.J. Chen. J. Food Composit. Anal., 19 (2006) 112.
[8] A. Ghaffarinead, M. Ghaedrahmati, R. Salahandish, J. of Applied Chemistry, 51(1398) 103, in Persian.
[9] M. J. G. Castro, J. L. Hernández, J. S. Lozano and M. J. O. Concha. J. Chromatogr. Scien, 35 (1997) 181.
[10] D. L. Jones, A. G. Owen and J. F Farrar, Soil Biology & Biochemistry, 34 (2002) 1893.
[11] H. S. Lu, P. H. Lai, J. Chromatogr. A, 368 (1986) 215.
[12] R. Somack, Anal. Biochem. 104 (1980) 464.