اثر بازدارندگی سورفکتانت های تریتون X-100 و CTAB بر خوردگی نیکل در محلول قلیایی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

دانشکده شیمی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

چکیده

در این مقاله تاثیر سورفکتانت های CTAB وTriton X-100به عنوان بازدارنده‌های خوردگی نیکل در محلول قلیایی در سه دمای 25، 40 و 60 درجه سلسیوس بررسی گردید. بدین منظور روش پلاریزاسیون تافل جهت تعیین پتانسیل خوردگی، شدت جریان خوردگی و شیب های تافل آندی و کاتدی مورد استفاده قرار گرفت. عملکرد بازدارندگی این دو سورفکتانت به صورت جداگانه و همچنین به شکل مخلوط این دو سورفکتانت با نسبت های مختلف مطالعه گردید. نتایج نشان داد که در هر سه شرایط دمایی با اضافه کردن سورفکتانت به محیط، سرعت خوردگی نیکل کاهش می یابد. غلظت بهینه برایCTAB وTriton X-100 به ترتیب 150 ppm و200 ppm تعیین گردید. نتایج بررسی ایزوترم های جذب نشان داد که جذب CTAB و Triton X-100 از مدل لانگمویر تبعیت می کند. اثر هم افزایی این دو سورفکتانت نیز بررسی شد و نتایج به دست آمده نشان داد که وقتی مخلوط دو سورفکتانت به کار برده می شود درصد بازدارندگی به طور معنی داری افزایش می یابد که نشان می‌دهد مخلوط این دو سورفکتانت عملکرد بهتری در محافظت از نیکل دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The inhibition effect of CTAB and Triton X-100 surfactants on the corrosion of nickel in alkaline solution

نویسندگان [English]

  • Mojgan Rajabi
  • Ali Arab
  • Ahmad Bagheri
Faculty of Chemistry, Semnan University, Semnan, Iran
چکیده [English]

In this paper, the effect of CTAB and Triton X-100 surfactants as nickel corrosion inhibitors in alkaline solution at three temperatures of 25, 40, and 60 0C was investigated. The Tafel polarization method was used to determine the corrosion potential, corrosion current intensity, and anodic and cathodic Tafel slopes. The inhibition performance of these two surfactants was studied separately and also in the form of a mixture of these two surfactants with different ratios. The results showed that in all three temperatures, by adding the surfactant to the medium, the nickel corrosion rate was reduced. The obtained optimum concentration for CTAB and Triton X-100 was 150 ppm and 200 ppm, respectively. The results of the adsorption isotherms showed that the adsorption of CTAB and Triton X-100 followed the Langmuir model. The synergistic effect of these two surfactants was also investigated and results showed that when the mixture of the two surfactants was used the inhibition efficiency was increased significantly which indicated the better performance of the surfactants mixture for the protection of nickel.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nickel
  • Corrosion inhibitors
  • Tafel polarization method
  • CTAB surfactant
  • Triton X-100 surfactant
  • Synergistic effect
[1] P. B. Raja, and M. G. Sethuraman, Mater. Lett. 62 (2008) 113.
[2] M. Finsgar, and J. Jackson, Corros. Sci. 86 (2014) 17.
[3] M. Purkait, S. Banerjee, S. Mewara, S. DasGupta, and S. De, Water Res. 39 (2005) 3885.
[4] A. King, G. Johnson, D. Engelberg, W. Ludwig, and J. Marrow, Science. 321 (2008) 382.
[5] G. Was, P. Ampornrat, G. Gupta, S. Teysseyre, E. West, T. Allen, K. Sridharan, L. Tan, Y. Chen, and X. Ren, J. Nucl. Mater. 371 (2007) 176.
[6] C. Monticelli, A. Frignani, and G. Trabanelli, Cement Concrete Res. 30 (2000) 635.
[7] K. Khaled, Mater. Chem. Phys. 124 (2010) 760.
[8] H. Fan, M. Ding, Y. Cheng, Q. Li, and D. Xia, Prog. Organ. Coat. 126 (2019) 92.
[9] Y. Yan, X. Wang, Y. Zhang, P. Wang, X. Cao, and J. Zhang, Corros. Sci. 73 (2013) 123.
[10] S. Javadian, A. Yousefi, and J. Neshati, Appl. Surf. Sci. 285 (2013) 674.
[11] M. Deyab, J. Power Sources. 292 (2015) 66.
[12] H. Nady, Egypt. J. Pet. 26 (2017) 905.
[13] Y. Zhu, M. L. Free, R. Woollam, and W. Durnie, Prog. Mater. Sci. 90 (2017) 159.
[14] M. Mobin, M. Parveen, and M. Rafiquee, Arab. J. Chem. 10 (2017) S1364.
[15] I. Aiad, S. M. Shaban, A. H. Elged, and O. H. Aljoboury, Egypt. J. Pet. 27 (2018) 877.
[16] S. M. Shaban, I. Aiad, A. H. Moustafa, and O. H. Aljoboury, J. Mol. Liq. 273 (2019) 164.
[17] M. Zolfaghari, A. Arab, and A. R. Asghari, J. Appl. Chem. 13 (2019) 37.
[18] C. Zhang, H. Duan, and J. M. Zhao, Corros. Sci. 112 (2016) 160.