کمپلکس کبالت‌(II) تثبیت شده بر روی گرافن اکسید عامل دار شده به عنوان یک کاتالیزور موثر برای اپوکسایش آلکن‌ها

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

گروه شیمی، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران

چکیده

در این پژوهش، گرافن اکسید عامل‌دار شده با 2،1- بیس‌(4-پیریدیل تیو)‌اتان (PTE) به‌عنوان یک بستر بسیار مفید برای تثبیت کمپلکس کبالت جهت تهیه یک کاتالیزور نا‌همگن (Co-PTE-GO) برای واکنش اپوکسایش آلکن‌ها استفاده شده است. کاتالیزور Co-PTE-GO به وسیله تکنیکهای مختلف مانند طیف‌‌سنجی زیرقرمز تبدیل‌فوریه (FT-IR)، آنالیز وزن‌سنجی حرارتی (TGA)، میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM)، آنالیز تفرق انرژی پرتو‌ایکس (EDX)، طیف‌سنجی رامان و طیف‌سنجی نشر نوری پلاسمای جفت شده القایی (ICP-OES) مورد شناسایی قرارگرفت. این آنالیز‌ها پایداری دمایی و شیمیایی بالای کاتالیزور طراحی‌شده را تأیید کردند. کاتالیزور Co-PTE-GO در اپوکسایش آلکن‌های خطی و حلقوی مورد استفاده قرار گرفت و محصولات اپوکسید مربوطه را با بازده بالا (97%-81) به دست داد. این کاتالیزور تحت شرایط واکنش حداقل چهار بار، با حفظ کارآیی، بازیافت و مورد استفاده مجدد قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Co (II) complex immobilized on functionalized graphene oxide: An efficient catalyst for epoxidation of alkenes

نویسندگان [English]

  • Ali Zarnegaryan
  • Dawood Elhamifar
Department of Chemistry, Yasuj University, Yasuj, Iran
چکیده [English]

In this research, the 1, 2-bis‌(4-pyridylthio)ethane (PTE) functionalized grapheme oxide is used as powerful support for immobilization of cobalt complex to deliver a novel heterogeneous catalyst (Co-PTE-GO) for epoxidation of alkenes. The Co-PTE-GO catalyst was characterized by different techniques such as Fourier transform infrared (FT-IR) spectroscopy, thermal gravimetric analysis (TGA), scanning electron microscopy (SEM), energy-dispersive X-ray (EDX), Raman spectroscopy and inductively coupled plasma optical emission spectrometry (ICP-OES). These analyses confirmed high chemical and thermal stability of the designed catalyst. The Co-PTE-GO was used for epoxidation of linear and cyclic alkenes giving corresponding epoxides in high yields (81-97%). This catalyst was recovered and reused at least 4 times with keeping its performance under reaction conditions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Alkene epoxidation
  • Cobalt complex
  • Graphene oxide
  • Heterogeneous catalyst