سنتز، شناسایی، مطالعه نظری و بررسی اثر سمیت سلولی کمپلکس های نیکل (II) با لیگاندهای کی لیت شونده ی 3-هیدروکسی‌فلاون، دفریپیرون و مالتول

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شیمی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

2 محقق پسا دکتری علوم داروئی، مرکز تحقیقات علوم داروئی، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

در مطالعه‌ی حاضر، سه کمپلکس با فلز مرکزی نیکل و با فرمول عمومی [Ni(L)2] که L عبارتست از 3-هیدروکسی‌فلاون (HLf)، دفریپرون (HLd) و مالتول (HLm)؛ سنتز و از طریق روش‌های طیف‌سنجی زیرقرمز، اسپکتروسکوپی جرمی و تجزیه‌ی عنصری؛ شناسایی گردیدند. مطالعات نشان داده‌اند که هر سه لیگاند مورد استفاده در این مطالعه، پس از کئوردینه‌شدن به فلزات، باعث جلوگیری از تکثیر سلول‌های سرطانی می‌شوند لذا خاصیت ضدسرطانی ترکیب‌های سنتزشده بر روی چند رده‌ی سلولی بررسی گشت. علاه‌بر آن، توانایی کی‌لیت‌‌کردن 3-هیدروکسی‌فلاون (HLf)، دفریپرون (HLd) و مالتول (HLm) با یون فلزی نیکل (II)؛ با استفاده از نظریه‌ی کاربردی چگالی و در هر دو فاز گاز و حلال را بررسی می‌کند. تجزیه و تحلیل ساختاری نشان می‌دهد که هر سه کی‌لیتور به‌صورت دودندانه و از طریق اتم‌های اکسیژن هیدروکسیل و گروه‌های کربونیل به Ni2+ متصل می‌شوند. برهم‌کنش‌های گیرنده-پذیرنده، نشان‌دهنده‌ی انتقال بار موثر از اتم‌های اکسیژن کی‌لیتورها به یون فلزی، می‌باشد. نظریه‌ی کوانتومی اتم‌ها در آنالیز مولکولی، برهم‌کنش‌های غیرکوالانسی را نشان می‌دهد و باید عنوان کرد که به‌طور عمده، برهم‌کنش‌های الکترواستاتیکی نقش مهمی را در تشکیل کمپلکس‌ کی‌لیتورها و فلز نیکل، ایفا می‌کنند. مطالعه‌ی TD-DFT، به‌منظور بررسی انتقال الکترون اصلی، انجام پذیرفت. برای تایید نتایج به‌دست آمده از طریق آنالیز QTAIM، آنالیزهای ELF و LOL نیز انجام شد. انرژی‌های برهم‌کنش و میزان تمایل یون فلزی برای کمپلکس‌های [Ni(L)2] محاسبه گردید و نتایج نشان داده‌است که در طی فرآیند کی‌لیت‌شدن، شاهد یک واکنش بسیار گرمازا هستیم. آنالیز پیوند طبیعی (NBO)، به منظور درک انتقال بار در کمپلکس‌های مورد مطالعه، صورت پذیرفت. نتایج تأیید کردند که کی‌لیتورهای انتخاب‌شده، عوامل کی‌لیت کننده‌ی مناسبی برای درمان نیکل هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Synthesis, characterization, theoretical studies and cellular cytotoxicity effects of nickel (II) complexes with 3-hydroxyflavene, deferiprone, and maltol chelating ligands

نویسندگان [English]

 • Seyed Mojtaba Mashmoul Moghadam 1
 • samie salehi 1
 • Mojtaba Tarin 1
 • amir shokooh saljooghi 1
 • Shamila Azmoodeh 1
 • Maryam Babaei 2
1 Department of Chemistry, Faculty of Science, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
2 Postdoctoral Researcher, Pharmaceutical Sciences, Pharmaceutical Sciences Research Center, School of Pharmacy, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
چکیده [English]

In the present study, three complexes with nickel central metal and with general formula [Ni(L)2]; where L is 3-hydroxy flavone (HLf), deferiprone (HLd) and maltol (HLm); synthesized and characterized by Infrared spectroscopy, mass spectroscopy, and elemental analysis. Studies have shown three ligands that used in this study, after coordination to metals, prevent the proliferation of cancer cells, so the anti-cancer property of the synthesized compounds was investigated by MTT assay against HeLa, MCF-7, MDA-MB-231, NALM-6, Neuro-2a, and L929; cell lines and cisplatin was used as a control. Furthermore, we investigate the ability of 3-hydroxy flavone (HLf), deferiprone (HLd) and maltol (HLm) chelating with nickel (II) metal ion using density functional theory in both gas and solvent phases, Through the M062x/6-311++G(d, P) surface and Gaussian09 calculation package. Structural analysis shows that all three chelators are bonded to Ni2+ via oxygen atoms of hydroxyl, and carbonyl groups. The receptor-acceptor interactions represent the effective charge transfer from the oxygen atoms of the chelators to the metal ions. The quantum theory of atoms in molecular analysis reveals noncovalent interactions, and it should be noted that mainly, electrostatic interactions play an important role in the formation of Ni-metal complexes. The TD-DFT study was performed to investigate the main electron transfer. ELF and LOL analyzes were also performed to confirm the results obtained through QTAIM analysis. Interaction energies and metal ion affinity were calculated for [Ni(L)2] complexes, and the results showed that we observed a very exothermic reaction during the chelating process. Natural bond analysis (NBO) was performed to understand the charge transfer in the studied complexes. The results confirmed that the selected chelators are suitable chelating agents for the treatment of nickel.

کلیدواژه‌ها [English]

 • 3-hydroxyflavene
 • Deferiprone
 • Maltol
 • Nickel (II)
 • DFT method
 • MTT
 • Chelation therapy
[1] M. Asmaria, L. Michalcováa, H. A. Alhazmic, Z. Glatzb,S. ElDeeb, Microchemical Journal 137 (2018) 98.
[2] R. Sai Sathish, A. Goutam Raju, G. Nageswara Rao, C. Janardhana, Spectrochim. Acta A 69 (2008) 282.
[3] V. Eybl, D. Kotyzova, M. Kolek, J. Koutensky, P. Nielsen, Toxicol. Lett 128 (2002) 169.
[4] S.S. Sadat Hosseini, M. Esmhosseini, S. Khezri, F. Ghanbari Taloki, A. Khosravi, J. Of Applied Chemistry 11 (2017) 39.   
[5] S. Bolognin, D. Drago, L. Messori, P. Zatta, Med. Res. Rev 29 (2009) 547.
[6] D. Hossain, U. Rana, C. Chakraborty, J. Li, R. Nagano, T. Minowa, M. Higuchi, RSC Adv 7 (2017) 38008.
[7] R. Jesu Jaya Sudan, J. Lesitha Jeeva Kumari, C. Sudandiradoss, PLoS ONE 10 (2017) 13.
[8] S. Birmanns, M. Rusu, W. Wriggers, J. Struct. Biol 173 (2011) 428.
[9] P. Bork, E. V. Koonin, Curr. Opin. Struct. Biol 6 (1996) 366.
[10] E. Denkhaus, K. Salnikow, Crit Rev Oncol Hematol 42. (2002) 35.
[11] S. Kaviani, M. Izadyar, J. Mol. Stru 1166 (2018) 448.
[12] G. Crisponi, M. Remelli, Coord. Chem. Rev 252 (2008) 1225.
[13] R. R. Crichton, D. T. Dexter, R. J. Ward, Coord. Chem. Rev 252 (2008) 1189.
[14] S. Salehi, M. Izadyar, A. S. Saljooghi, Phys. Chem. Res 6 (2018) 67.
[15] Y.A. Davila, M.I. Sancho, M.C. Almandoz, S.E. Blanco, Spectrochimica Acta Part A: Mol. Biomo. Spect 95 (2012) 1.
[16] S. A. Aherne, N.M. O’Brien, Nutrition 18 (2002) 75.
[17] T. Siatka, M. Kašparová, Molecules 15 (2010) 9450.
[18] G.L. Diamond, P.E. Morrow, B.J. Panner, R.M. Gelein, R.B. Baggs, Fundam. Appl. Toxicol 13 (1989) 65.
[19] M.D. Habgood, Z.D. Liu, L.S. Dehkordi, H.H. Khodr, J. Abbott, R.C. Hider, Biochem. Pharmacol 57 (1999) 1305.
[20] S.J. Fatemi, F.K. Nejad, T. Zandevakili, F.D. Balooch, Toxin Rev 33 (2014) 146.
[21] C.F. Zhu, D.H. Qiu, X.L. Kong, R.C. Hider, T. Zhou, J. Pharm. Pharmacol 65 (2013) 512.
[22] M.D. Fryzuk, M.J. Jonker, S.J. Rettig, Chem Comm 1997 (1997) 377.
[23] S. Kaviani, M. Izadyar, M.R. Housaindokht, Polyhedron 117 (2016) 623.
[24] Z. Kolarik, Chem. Rev 108 (2008) 4208.
[25] E. Cancès, B. Mennucci, J. Tomasi, J. Chem. Phys 107 (1997) 3032.
[26] G. Csaba, F. Birzele, R. Zimmer, BMC Struct. Biol 9 (2009) 23. Z. Shaghaghi, M. Kheirollah pour, J. Of Applied Chemistry 55 (1399) 235.
[27] S.A. Loza-Rosas, A.M. Vazquez-Salgado, K.I. Rivero, L.J. Negron, et al., Inorg. Chem 56 (2017) 7788.
[28] S. Salehi, A.S. Saljooghi, A. Shiri, Eur. J. Pharm 781 (2016) 209.
[29] M.J. Frisch, G.W. Trucks, H.B. Schlegel, M.A. Robb, J.R. Cheeseman, G. Scalmani,
G.E. Scuseria, V. Barone, B. Mennucci, G.A. Petersson, et al., Gaussian 09, Revision A02, Gaussian Inc, Wallingford, CT, 2009
[30] V. Barone, M. Cossi, J. Phys. Chem A 102 (1998) 1995.
[31] M.G. Hernandez, A. Beste, G. Frenking, F. Illas, Chem. Phys. Lett 320 (2000)
222.
[32] R.F.W. Bader, Chem. Rev 91 (1991) 893.
[33] T. Lu, F. Chen, J. Comput. Chem 33 (2012) 580.
[34] Z. Chen, W. Wang, C. Zhu, L. Wang, X. Fang, Y. Qiu, Comput. Theor. Chem 1090 (2016) 129.
[35] S.F. Boys, F. Bernardi, Mol. Phys 19 (1970) 553.
[36] R. Shankar, P. Kolandaivel, L. Senthil Kumar, Inorganica Chim. Acta 387 (2012) 125.
[37] C. Pitchumani, V. Mary, R. Shankar, S. Vijayakumar, P. Kolandaivel, J. Mol. Graph. Model 69 (2016) 111.
[38] L. Yang, D.R. Powell, R.P. Houser, Dalton Trans 9 (2007) 955.
[39] N. K. Nkungli, J. N. Ghogomu, J. Mol. Model 23 (2017) 200.
[40] P. Politzer, J.S. Murray, Theor. Chem. Accounts 108 (2002) 134.
[41] M. Khavani, M. Izadyar, M.R. Housaindokht, J. Phys. Chem. C 122 (2018) 26130.
[42] M. Cossi, V. Barone, R. Cammi, J. Tomasi, J. Phys. Lett 255 (1996) 327.
[43] W. Strzelczyk, P. Sobieszczyk, M. Palusiak, Struct. Chem 20 (2009) 919.
[44] I. Vidal, S. Melchor, I. Alkorta, J. Elguero, M.R. Sundberg, J.A. Dobado, Organometallics 25 (2006) 5638.
[45] S. Kaviani, M. Izadyar, M.R. Housaindokht, Comput. Biol. Chem 86 (2020) 107267.
[46] M. Badbedast, M. Izadyar, M. Gholizadeh, Nashrieh Shimi va Mohandesi Shimi Iran 37 (2019) 287.
[47] M. Sola, J. Mestres, R. Carbo, M. Duran, J. Chem. Phys 104 (1996) 636.
[48] M. Palusiak, T.M. Krygowski, Chem. Eur. J 13 (2007) 7996.
[49] T. Respondek, R.N. Garner, M.K. Herroon, I. Podgorski, C. Turro, J.J. Kodanko, J. Am. Chem. Soc 133 (2011) 17164.
[50]. S. Salehi, A. Sh. Saljooghi, A. Shiri, Eur. J. Pharmacol. 781 (2016) 209.