سنتز و شناسائی یک [5.6.7] کین آرن پایدار جدید

نویسنده

چکیده

با وارد کردن حلقه های آروماتیک به سیستم [5.6.7] کین آرن ترکیب 7 به عنوان یک کین آرن کاملا" پایدار بدست آمد. وجود گروههای متیل در این ساختار حلالیت ترکیب را افزایش داده و شناسائی آن را به کمک روشهای اسپکتروسکوپی آسان نموده است. شناسائی این کین آرن جدید به کمک روشهای مختلف CHN, MS, NMR, UV, IR صورت گرفته است. طیف UV این ترکیب طول موج ماکزیموم در حدود 460 نانومتر را نشان می دهد که حدود 100 نانومتر ازماکزیموم جذب مورد انتظار کمتر است . محاسبات PPP-MO و محاسبات نیمه تجربی با برنامه کامپیوتری HyperChem نشان داده که سه حلقه پنج، شش و هفت عضوی در یک صفحه قرار ندارند و حلقه هفت ضلع ی که دارای انعطاف پذیری بیشتر ی هست از صفحه دو حلقه دیگر خارج گشته است. با توجه به این ساختار بدست آمده برای [5.6.7] کین آرن فوق max حدود 460 نانومتر که با تغییر قطبیت حلال نیز تغییر چندانی نم ی نماید کاملاً‌ توجیه می گردد.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Synthesis and identification of a new stable [5.6.7]keine arene

نویسنده [English]

  • Rahman Hossienzadeh