آنالیز سفید کننده های نوری مواد شوینده

نویسندگان

چکیده

  در مقاله حاضر کلیاتی در مورد شست و شو، فرمولاسیون کلی شوینده ها و مفهوم سفیدی و درخشندگی کالا بعنوان مقدمه آورده شده و سپس ارتباط درخشان کننده های نوری با مواد شوینده بررسی و به سیستم های مهم و نمونه این مواد در فرمولاسیون شوینده ها اشاره گردیده است.   در بخش اصلی مقاله نیز به شیمی درخشان کننده های نوری و انواع مختلف آنها که در شوینده های خانگی مصرف دارد پرداخته شده و در این راستا به مشخصات و روش سنتز مهم ترین نوع این مواد اشاره می شود.   چهار ماده درخشان کننده های نوری عمده که مورد بحث قرار گرفته اند عبارتند از: ماده ( I ): 4، ` 4- بیس (تری آزین -2- ایل آمینو) استیلبن -2، ` 2- دی سولفونیک اسید (نوع DAST ) ماده ( II ): ترکیب بیس – استیلبن مشتقات 4و ` 4- دی استریلیل – بی فنیل (نوع DSBP ) ماده (III) : ماده درخشان کننده شماره 3 از نوع تری آزول (Triazole) ماده (IV) : ماده درخشان کننده شماره 4 از نوع DAST دیگر   بعد از بررسی خواص فیزیکی و شیمیایی درخشان کننده های بالا، این مواد از نظر مزایا و معایب در فرمولاسیون شوینده ها مورد ارزیابی قرار گرفتند و بعد مواد جایگزین بعضی از این درخشان کننده ها مخصوصاً در دترجنت های مایع یعنی سفید کننده های نوری نوع DAST با یک گروه سولفونیک اسید، به تجزیه و تحلیل کشیده شد.   در بخش نهایی مقاله نیز بحث جامعی در مورد آنالیز کمی و کیفی سفید کننده های نوری انجام گرفته و در این راستا به روشهای آنالیز دستگاهی از قبیل کروماتوگرافی TLC ، اسپکتروسکوپی UV و فلورسانس و کروماتوگرافی HPLC اشاره گردیده است.   مقاله حاضر شامل 17 رفرانس جامعی بوده که برای مطالعه و پژوهش بیشتر در مورد این مواد با ارزش در فرمولاسیون شوینده ها می تواند مورد استفاده پژوهشگران محترم قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of Optical Brightneers in Detergent

نویسندگان [English]

  • Naghi Saadatjou
  • Mitra Khavei
چکیده [English]

In the present paper, general aspect about w,detergent formulation and whitness and brightness of fabrics have been disscused. And also relationship be tween these compounds in detergent formulation been mentioned. In basic section of paper the chemistry of O.B. and their types and their classification in household detergent have been mentioned. Four major O.B.discussed here : (I): 4,4-(triazine-2-ilamino) stilbene -2,2.disufonic acid (DAST type) (II):Bis-stilbene,4,4-distyryl-biphenyl(DSBP type (III):Triazole type (IV):DAST type After physical and chemical assessment of meutioned O.B.,these compounds studied in detergent formulation. Also substituted O.B. in Liquid detergent( i.e. DAST O.B. type) with one sulfonic group were examined. In final section of the paper, quantitative and quantitative analysis of O.B. discussed and instrumental analysis such as TLC,UV-Vis,Fluroescence and HPLC have been mentioned. In the present paper,17 references included with could be useful for researchers in formulation of detergents

کلیدواژه‌ها [English]

  • Detergent
  • Formulation
  • Analysis
  • Whitness
  • Optical