اندازه‌گیری متانفرین توسط روش پاسخ سطح با استفاده از پیک فرابنفش- مرئیِ رزونانس جذب سطحی مربوط به نانوذرات نقره

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

گروه شیمی، واحد ماهشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، ماهشهر، ایران

چکیده

یک روش اسپکتروفتومتری ساده و ارزان بر مبنای پیک تشدید پلاسمونِ نانوذرات نقره برای اندازه‌گیری داروی متا‌نفرین(MN) پیشنهاد شد. این روش بر اساس استفاده از خاصیت احیاء‌کنندگیِ ترکیب متا‌نفرین بوده و مشخص گردید که این ترکیب ، یون‌های نقره را در حضور یک ماده‌ی پایدار کننده به نام پلی-ویدون (PVP)احیاءمی‌کند. دراین شرایط نانوذرات نقره تشکیل شده، پیک رزونانس پلاسمون سطحی در طول‌موج 423 نانومتر نشان می‌دهد. نانوذرات حاصله از طریق میکروسکوپ الکترونی عبوری بررسی و تخمین زده شد که اندازه نانوذرات حداکثر 200 نانومتر می‌باشد. بعلاوه مشخص گردید که مقدار جذب محلول به غلظت متا‌نفرین بستگی داشته و بیشینه‌ی جذب محلول در حضور نقره نیترات با غلظت mM53/1؛ سدیم هیدروکسید با غلظت mM10/4؛ محلول آمونیاک با غلظت Mm 51/2 و ml 15/1 پلی‌ویدون مشاهده گردید. همچنین، روش ارائه شده رابطه‌ی خطی خوبی را در گستره‌ی بین μM20-5/2 نسبت به غلظت متانفرین نشان داده و حد تشخیص روش برای متانفرین برابرِ μM6/0 می‌باشد. نهایتا، این روش برای اندازه‌گیری متا‌نفرین در نمونه‌های واقعی مورد استفاده قرار گرفت و نتایج مطلوب و قابل قبولی حاصل شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Measuring of metanephrine by UV-Vis peak of surface absorption Plasmon resonance of silver nanoparticles by response surface methodology

نویسندگان [English]

  • Ehsan Sotoodeh
  • Dariush Almasifar
  • Jafar Burromandpiroze
Department of Chemistry, Mahshahr Branch, Islamic Azad University, Mahshahr, Iran
چکیده [English]

A simple and low-cost spectrophotometry method was proposed based on resonance Plasmon peak of silver nanoparticles for measurement of metanephrine(MN) drug. This method was based on reducing property of metanephrine and it was founded that this compound reduces silver ions in presence of polyvidone (PVP) as stabilizer compound. In this condition the formed silver nanoparticles show a localized surface plasmon resonance (LSPR) peak of about 423 nm. The resulted nano-particles were analyzed by transmission electron microscope (TEM) technique and nanoparticles size was estimated to be maximum of 200nm. Furthermore, realized that the absorption of solution depends on concentration of metanephrine and the maximum of absorption was found at 〖AgNO〗_3 concentration of 1.53 mM, NaOH concentration of 4.10 mM, 〖NH〗_3 concentration of 2.51 mM and 1.15 ml of PVP. Also, the proposed method showed a good linear relationship than MN concentration in the range of 2.5-20 µM and limit of detection was obtained as 0.6 µM for metanephrine. Finally, this method was used for measuring epinephrine in real samples and the acceptable results were obtained.

کلیدواژه‌ها [English]

  • metanephrine
  • Ag nanoparticles
  • surface plasmon resonance
[1] M. Bahram, F. Hoseinzadeh, K. Farhadi, M. Saadat, P. Najafi-Moghaddam, A. Afkhami, Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects 441 (2014) 517.
[2] J. Abolhasani, A. Samadi, E. Ghorbani-Kalhor, N. Serrpoush Hamid, J. Of Applied Chemistry, 29 (1392) 25, in Persian. 
[3] G. Garcia, R. Buonsanti, E.L. Runnerstrom, R.J. Mendelsberg, A. Llordes, A. Anders, T.J. Richardson, D.J. Milliron, Nano letters 11 (2011) 4415.
[4] M. Irani, Z, Abdollahi, E. Sadaf Fateni, S, Mohebbi, J. Of Applied Chemistry, 56 (1399) 23, in Persian. 
[5] X. Yang, Q. Wang, K. Wang, W. Tan, H. Li, Biosensors and Bioelectronics 22 (2007) 1106.
[6] E, Einafshar, A. Haghighi Asl, M. Ramezani, A, Hashemnia, A. Malekzade, J. Of Applied Chemistry, 51 (1398) 35, in Persian. 
[7] V. Gaudin, J. Fontaine, P. Maris, Analytica Chimica Acta 436 (2001) 191.
[8] A. Olaru, C. Bala, N. Jaffrezic-Renault, H.Y. Aboul-Enein, Critical reviews in analytical chemistry 45 (2015) 97.
[9] G. Liu, J. He, S. Dou, S. Gupta, J.-L. Vanderheyden, M. Rusckowski, D.J. Hnatowich, European Journal of Nuclear Medicine and Molecular Imaging 31 (2004) 417.
[10] B. Zargar, A. Hatamie, Analyst 137 (2012) 5334.