جفت شدن موثر واکنش سونوگاشیرا کاتالیز شده توسط CuI در حضور KF/Al2O3

نویسندگان

چکیده

ما یک روش کارآمد و مناسب برای جفت نمودن آریل یدیدها و برمیدها با آلکین های انتهائی را تو سعه داده ایم. در این روش ازCuI به عنوان کاتالیزگر، ا،10-فنانترولین به عنوان لیگاند، KF/Al2O3 به عنوان باز و تولوئن به عنوان حلال استفاده میگردد. این روش برای سنتز آریل-آلکین های عامل دار شده مناسب است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Efficient Sonogashira Coupling Reaction Catalyzed by Copper (I) Iodide in the Presence of KF/Al2O3

نویسندگان [English]

  • Rahman Hosseinzadeh
  • Maryam Mohadjerani
  • Rahmatollah Tavakoli
چکیده [English]

We have developed a convenient and efficient method for coupling of aryl iodides and bromides with terminal alkynes. The protocol uses CuI as catalyst, 1, 10-phenanthroline as ligand, KF/Al2O3 as base and toluene as solvent. The method is suitable for the synthesis of functionalized aryl-alkynes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • CuI
  • Coupling reaction
  • Sonogashira reaction
  • Aryl iodides
  • Aryl bromides
  • Terminal alkynes