اتصال پلی آکریل امید روی کاپا-کارا گنا القاء شده توسط پتاسیم پرسولفات

نویسنده

چکیده

در این مقاله تأثیر شرایط مختلف واکنش اتصال آکریل آمید (AM ) روی کاپا کارا گنا (Kc) با استفاده از آغازگر پتاسیم پرسولفات (KPS) و با اندازه گیری پارامترهای اتصال مطالعه شد. واکنش ها تحت اتمسفر آرگون و در یک محیط آبی همگن انجام شدند. بعد از خارج کردن گونه تک بسپار، هم بسپار های به هم متصل شده با تکنیک طیف بینی IR شناسایی شدند. یک مکانیسم قابل قبول برای پدیده اتصال نیز ارائه شده است. مشاهده شده که با افزایش غلظت AM ، KC و KPS و نیز دما و زمان آزمایش پارامترهای اتصال افزایش یافته است اما افزایش بیش از اندازه ی شرایط آزمایش ، این پارامتر ها را تحت تأثیر نامطلوب قرار میدهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Potassium persulfate induced grafting of polyacrylamide onto kappa-carrageenan

نویسنده [English]

  • Hossein Hosseinzadeh
چکیده [English]

In this paper, the effect of different reaction conditions on the grafting of acrylamide (AM) onto kappa-carrageenan (kC) using potassium persulfate (KPS) initiator has been studied by determining the grafting parameters. The reactions were carried out under argon atmosphere in a homogenous aqueous medium. After removal of the homopolymer, the graft copolymer was characterized by FTIR spectroscopy. A plausible mechanism of grafting has also been suggested. It was observed that with increasing AM, kC, and KPS concentrations as well as reaction time and temperature the grafting parameters were increased, but further increase of reaction conditions disfavored these parameters.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Carrageenan
  • Acrylamide
  • Graft copolymerization
  • Potassium persulfate