استخراج اسانس از پوست نارنج شهر شیراز با سوکسله و دی اکسید کربن فوق بحرانی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

گروه مهندسی شیمی، واحد مرودشت، دانشگاه آزاد اسلامی، مرودشت، ایران

چکیده

در این تحقیق جهت استخراج مواد موثر موجود در پوست نارنج از دو روش استخراج با سوکسله و استخراج با دی اکسید کربن فوق بحرانی استفاده شد. در استخراج با سیال فوق بحرانی، تاثیر پارامترهای عملیاتی نظیر دما، فشار، زمان دینامیک و اندازه ذرات در سطوح مختلف بر روی بازده استخراج مورد بررسی قرار گرفت. جهت بررسی تاثیر دقیق تر پارامترها طراحی آزمایش صورت گرفت و از روش رویه ی پاسخ استفاده شد و مدلی جهت درصد بازده استخراج با تغییر پارامترها به دست آمد. برای شناسایی و تعیین درصد ترکیبات از کروماتوگرافی گازی-طیف سنج جرمی استفاده شد. مواد استخراج شده با دو روش مقایسه شدند. از جمله مهم ترین مواد استخراج شده می توان اوستول و لیمونن را نام برد. مقدار اوستول در روغن استخراج شده توسط دی اکسید کربن فوق بحرانی به طور قابل ملاحظه ای بیشتر از روش سوکسله است. بهترین شرایط استخراج با دی اکسید کربن فوق بحرانی، زمان دینامیک 80 دقیقه، دمای 35 درجه سانتیگراد، فشار 26/157 بار و اندازه ذرات 4099/0 میلی متر به دست آمده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Extraction of Active Ingredients from Shiraz City Bitter Orange Peel with supercritical carbon dioxide and soxhlet

نویسندگان [English]

  • Ali Zarei
  • Nadia Esfandiari
Department of Chemical Engineering, Marvdasht Branch, Islamic Azad University, Marvdasht, Iran
چکیده [English]

In this study, two methods of soxhlet extraction and supercritical carbon dioxide extraction were used to extract the effective substances in bitter orange peel. In supercritical fluid extraction, the effect of operational parameters such as temperature, pressure, dynamic time and particle size at different levels on extraction efficiency was investigated. To investigate the more accurate effect of the parameters, the design of the experiment was carried out and the response method was used and a model was obtained for the percentage of extraction efficiency by changing the parameters. The extracted materials were compared with two methods. One of the most important extracted materials is ostol and limonene. The amount of ostol in oil extracted by supercritical carbon dioxide is significantly higher than soxhlet method. The best extraction conditions with supercritical carbon dioxide, dynamic time of 80 minutes, temperature of 35 °C, pressure of 157.26 bar and particle size of 0.4099 mm were obtained.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Supercritical carbon dioxide
  • Soxhlet
  • Bitter orange peel
  • Osthol
  • Limonene
  • Design of Experiments
[1] N. Esfandiari and S. M. Ghoreishi, Production of Nanoparticles using Supercritical Fluid, Marvdasht Islamic Azad University (2015), in Persian.
[2] L. Santos-Zea, J. A. Gotierrez-Uribe and J. Benedito, Journal of Supercritical Fluids 144 (2019) 98.
[3] D. Trabelsi, A. Aydi, A. Wust Zibetti, G. Della Porta, M. Sconagmiglio, V. Cricchio, E. Langa, M. Abderrabba and A. M. Mainar, Journal of Supercritical Fluids 117 (2016) 33.
[4] Z. Zhang, W. N. Leung, H. Y. Cheung and C. W. Chan, Evidence-based Complementary and Alternative Medicine (2015) 1.
[5] N. Carslaw, Atmospheric Environment 80 (2013) 507.
[6] S.M. Mirheydari, Z. Emam Jomeh, S.A.R. Ebrahimzadeh and Y.A. Yamini, Nashrieh Shimi va Mohandesi Shimi Iran 25 (2006) 79, in Persian.
[7] M. Gaff, M. Esteban-Decloux and P. Giampaoli, Flavour and Fragrance Journal 35 (2020) 247.
[8] E. Jenab, R. Karamatollah and Z. Emam-Djomeh, European Journal of Lipid Science and Technology 108 (2006) 488.
[9] E. Jenab, K. Rezaei and Z. Emam Jome, Iranian Food Science and Technology Research Journal 1 (2006) 41, in Persian.
[10] N. S. Karbalaei, C. Ghotbi, V. Taghikhani, Y. Yamini, Iranian Journal of Chemistry and Chemical Engineering 28 (2009) 51.
[11] Sh. Masghati and S. M. Ghoreishi, Nashrieh Shimi va Mohandesi Shimi Iran 36 (2017) 209, in Persian.
[12] R. Davarnejad, N. M. Niza, S. Arpanahzadeh and M. Zakeri, Iranian Journal of Chemistry and Chemical Engineering 33 (2014) 79.
[13] G. Sodeifian, N. S. Ardestani, S. A. Sajadian and K. Moghadamian, Journal of Supercritical Fluids 135 (2018) 34.
[14] A. Daraee, S. M. Ghoreishi and A. Hedayati, Journal of Supercritical Fluids 144 (2019) 19.
[15] N. Badrkhani, M. Khajenoori and A. Haghighi Asl, Journal of Applied Chemistry 7 (2013) 51.
[16] R. Tabaraki and F. Ghadiri, Journal of Applied Chemistry 10 (2016) 19.
[17] M. Khajevari and A. Haghighi Asl, Innovative Food Technology 1 (2013) 3, in Persian.
[18] A. Hedayati and S. M. Ghoreishi, Journal of Supercritical Fluids 100 (2015) 209.
[19] S. M. Ghoreishi, E. Bataghva and A. A. Dadkhah, Journal of Chemical Engineering Technology 34 (2011) 1.
[20] M. Kashaninejad and H. Rashidi, 3th National Congress of Food Science (2014), in Persian.
[21] S. M. Ghoreishi, A. Hedayati and S. Mohammadi, Journal of Supercritical Fluids 113 (2016) 53.
[22] H. Jahongir, Z. Miansong, I. Amankeldi, Z. Yu and L. Changheng, Journal of King Saud University - Engineering Sciences, 31 (2019) 140.
[23] R. B. Sartori, M. L. Higino, L. H. P. Bastos and M.F. Mendes, Journal of Supercritical Fluids 128 (2017) 149.