کنترلpH برای اندازه گیری همزمان نیکل و کبالت بصورت گزینش پذیر در آلیاژها با استفاده از اسپکتروفتومتری مشتق اول

نویسندگان

چکیده

1-(2-پیریدیل آزو)-2-نفتول (پان) برای اندازه گیری همزمان مقادیر خیلی کم نیکل و کبالت مورد استفاده قرار گرفته است. کمپلکس های این معرف با نیکل و کبالت در شرائط pH معادل 89/1 بترتیب ایجاد محصولات قرمز و سبز رنگ می کنند که در محیط های آبی مایسلی توین 80 محلول هستند. منحنی های تنظیم برای اندازه گیری همزمان بروش جذبی مشتق اول در شرائط بهینه بدست آمدند. طیف سنجی جذبی مشتق اول بصورت عبور از صفر در طول موج های 641 و 580 نانومتر برای تعیین همزمان استفاده شد. روش ارائه شده برای اندازه گیری نسبت کبالت به نیکل در محدوده 15 به 1 تا 1 به 6 (بصورت وزنی/وزنی) با صحت مناسب دارای کارائی می باشد. صحت و تکرارپذیری روش برای مقادیر مختلف و معین کبالت و نیکل در مخلوط های دوتائی آزمایش شد. همچنین به منظور بررسی گزینش پذیری روش اثر یون های مختلف بر روی اندازه گیری کبالت و نیکل مورد مطالعه قرار گرفت. روش ارائه شده برای تجزیه آلیاژهای مختلف نیکل و کبالت بکار گرفته شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

pH Controlled Condition for Selective Simultaneous Determination of Nickel and Cobalt in Alloys by First Derivative Spectrophotometry

نویسندگان [English]

  • Habibollah Eskandari
  • Mansour Arab Chamjangali
چکیده [English]

1-(2-Pyridylazo)-2-naphthol (PAN) has been used for the simultaneous determination of nickel and cobalt at trace levels. PAN complexes of nickel and cobalt in the pH 1.89 form red and green colored complexes, respectively which are soluble in aqueous Tween 80 micellar media. Under optimum conditions, calibration graphs for simultaneous determination by first derivative spectrophotometry were obtained. Zero crossing first derivative spectrophotometry at 641 and 580 nm was used for the simultaneous determination. The method is able to determine cobalt to nickel ratio 15:1 to 1:6 (Wt/Wt), accurately. Accuracy and reproducibility of the determination method on the known various amounts of cobalt and nickel in their binary mixtures were tested. Effects of diverse ions on the determination of cobalt and nickel to investigate selectivity of the method were also studied. The recommended procedure was applied to various nickel-cobalt alloys.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nickel
  • Cobalt
  • Simultaneous determination
  • Derivative spectrophotometry