معرفی پارا- تولیل سولفونیل کلرید بعنوان یک کاتالیست جدید و موثر برای استیل دار کردن و فرمیل دار کردن ترکیبات هیدروکسیل تحت شرایط معتدل

نویسندگان

چکیده

اولین کاربرد کاتالیستی پارا- تولیل سولفونیل کلرید برای استیل دار کردن کارا، انواع مختلف الکل ها و فنل ها بوسیله انیدرید استیک در هردو شرایط محلول و بدون حلال گزارش می شود. همچنین ساختارهای مختلف الکل ها بوسیله فرمیک اسید و با استفاده از مقادیر کاتالیستی پارا- تولیل سولفونیل کلرید در شرایط بدون حلال فرمیل دار شدند. واکنش ها در زمان کم و راندمان های خوب تا عالی در دمای اتاق انجام شدند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

p-Toluenesulfonyl Chloride (p-TsCl) as a New and Effective Catalyst for Acetylation and Formylation of Hydroxyl Compounds under Mild Conditions

نویسندگان [English]

  • amin Rostamia
  • fatemeh Mantashlob
  • ardeshir Khazaei
چکیده [English]

The first catalytic application of p-TsCl for efficient acetylation of various types of alcohols and phenols with acetic anhydride in both solution and solvent-free conditions is reported. Also structurally diverse alcohols were formylated using formic acid based on the use of catalytic amount of p-TsCl under solvent-free condition. The reactions were carried out in short reaction time and in good to excellent yields at room temperature.

کلیدواژه‌ها [English]

  • p-Toluenesulfonyl Chloride
  • Hydroxyl compounds
  • Acetylation
  • Formylation