اندازه گیری همزمان مقادیر کم فسفات و سیلیکات به روش اسپکتروفتومتری و رگرسیون حداقل مربعات جزئی

نویسندگان

چکیده

یک روش اسپکتروفتومتری ساده، حساس و انتخابی برای اندازه گیری همزمان مقادیر کم فسفات وسیلیکات بر اساس تشکیل کمپلکسهای آبی رنگ فسفو- و سیلیکومولیبدینیوم در حضور اسکوربیک اسید شرح داده شده است. اگر چه کمپلکسهای فسفات و سیلیکات با واکنشگر، همپوشانی طیفی بالایی نشان می دهند اما آنها بطور همزمان بوسیله رگرسیون حداقل مربعات جزئی اندازه گیری شده اند. محدوده کارکرد خطی برای فسفات00/3-01/0 و برای سیلیکات00/5-01/0 میلی گرم بر لیتر می باشد.اثر مزاحمت آنیونها و کاتیونهای مختلف مورد مطالعه قرار گرفت و روش پیشنهادی بطور موفقیت آمیز برای اندازه گیری همزمان فسفات و سیلیکات در شوینده ها بکار گرفته شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Simultaneous spectrophotometric determination of phosphate and silicate by using partial least squares method

نویسندگان [English]

  • Mehdi Nekoei
  • Majid Mohammadhossein
  • Hasan Bagheri
چکیده [English]

A very sensitive, simple and selective spectrophotometric method for simultaneous determination of phosphate and silicate based on formation of phospho- and silicomolybdenum blue complexes in the presence of ascorbic acid is described. Although the complexes of phosphate and silicate with reagent show a spectral overlap, they have been simultaneously determined by partial least squares (PLS). The linear range was 0.01-2.80 μg ml-1 for phosphate and 0.02-3.00 μg ml-1 for silicate. Interference effects of common anions and cations were studied and the proposed method was also applied satisfactorily to the determination of phosphate and silicate in synthetic detergents.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Phosphate
  • Silicate
  • Simultaneous determination
  • PLS
  • Ascorbic acid
  • Synthetic detergents