اندازه گیری اسپکتروفتومتری سدیم دو دسیل سولفات از پساب ها با استفاده از استخراج زوج یون با سافرانین-او

نویسندگان

چکیده

یک روش اسپکتروفتومتری ساده و نسبتا سریع برای تعیین سدیم دو دسیل سولفات بر اساس تشکیل زوج یون با سافرانین-او در پساب ها ارائه شده است. پارامترهایی مانند نوع و غلظت یون مخالف، زمان هم زدن، نوع حلال آلی، نوع اسید معدنی و اسیدیته محلول آبی که راندمان استخراج را تحت تاثیر قرار می دهند بررسی و بهینه شد. تحت شرایط بهینه آزمایشگاهی دامنه خطی 0.3-1.7 میلی مولار و حد تشخیص 0.2 میلی مولار تعیین شد. صحت و دقت تجزیه ای روش با شش با اندازه گیری در دامنه 98 تا 106 درصد و کمتر از 1.6 درصد تعیین شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Spectrophotometric Determination of Sodium Dodecylsulfate in Wastewater Based on Ion-Pair Extraction with Safranine-O

نویسندگان [English]

  • ali Daneshfar
  • fereshteh Arvin
چکیده [English]

In the present work, a simple and relatively fast spectrophotometric method was developed for the determination of sodium dodecylsulfate in wastewater based on the formation of an ion-pair, surfactant-Safranin-O (SDS-SO). Parameters such as type and concentration of counter ion, shaking time, type of organic solvents, type of inorganic acid, and pH of aqueous phase, which affect extraction efficiency, were studied and optimized. Under the optimal experiment conditions, the method exhibited a wide linear range (0.3–17.0 μM) with detection limit of 0.2 μM. Analytical accuracy and precisions, determined from replicate (n=6) analysis of spiked laboratory standards, were in the range of 91 to 106 % and lower than 1.6 %, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sodium dodecylsulfate
  • Safranin-O
  • Spectrophotometric
  • wastewater