سنتز پیش داروی آنتی بیو تیک سفوروکسیم:- 7-]2-فورانیل(z)- -2-متوکسی ایمینو[استامیدو- 3- هیدروکسی متیل-3- سفم -4- کربوکسیلیک اسید

نویسندگان

چکیده

استفاده از 7- آمینو سفالوسپورانیک اسید و نمک آمونیوم2- فورانیل-(Z)-2- متوکسی ایمینو استیک اسید برای تهیه آنتی بیوتیک 3- هیدروکسی سفوروکسیم. تهیه این ترکیب که شامل سه مرحله، برداشتن گروه استیل و یا در واقع هیدرولیز گروه استری 7- آمینو سفالوسپورانیک اسید جهت تهیه 7- آمینو3-هیدروکسی متیل سفالوسپورانیک اسید، سپس کلره کردن نمک آمونیوم 2- فورانیل-(Z)-2- متوکسی ایمینو استیک اسید توسط فسفر پنتا کلرید و در پایان نیز کوپل کردن 7-آمینو-3-هیدروکسی متیل-3- سفم-4- کربوکسیلیک اسید و 2- فورانیل-(Z)-2- متوکسی ایمینو استیل کلرید برای تهیه محصول نهایی می باشد با راندمان خوبی انجام گرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Synthesis of Cefuroxime antibiotic precursor:[(6R,7R)-7-[2-furanyl-(z)-2-methoxyimino] acetamido-3-hydroxymethyl-3-cephem-4-carboxylic acid

نویسندگان [English]

  • Yaghoub Sarrafi
  • Kamal Alimohammadi
  • Khadijeh Alipour
چکیده [English]

Synthesis of 3-hydroxy cefuroxime antibiotic has been reported using 7-aminocephalosporanic acid (7-ACA) and 2-furanyl-Z-2-methoxy iminoacetic acid salt. Synthesis of this compound was carried out in three steps with good yield omitting acetyl group or in fact hydrolysis of 7-aminocephalosporanic acid (7-ACA) to produce 7-amino-3-hydroxy methyl cephalosporanic acid and then chlorination of 2-furanyl-Z-2-methoxy imino acetic acid salt by phosphorus pentachloride and finally coupling of 7-amino-3-hydroxy methyl cephalosporanic acid and 2-furanyl-Z-2-methoxy imino acetyl chloride.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Antibiotic
  • Synthesis
  • Cefuroxime
  • Cephalosporanic acid