سـل های خورشیدی حســاس شده با رنگ زمان حال، چشـم اندازها و پیشرفت ها در آینـده

نویسندگان

دانشکده شیمی، دانشگاه فردوشی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

سلول های خورشیدی حساس شده با رنگ (DSSCs)به علت ساخت آسان آنها، کم هزینه و بهره وری تبدیل بالا ی آنها مورد توجه زیادی قرار گرفته است. در مقایسه با سیستم های معمولی، در اینجا نیمه هادی جاذب نور یا انتقال بار به عنوان دو تابع جداگانه در نظر گرفته شده است. حساس کننده که به وسیله یک سطح از نیمه هادیها حساس شده است نور را جذب می‌کند. این مقاله در مورد نحوه‌ی عملکرد این دسته از سلول های خورشیدی و مفاهیم جدید و روند توسعه سلول های خورشیدی بحث می‌کند. همچنین سلول های خورشیدی به عنوان نماینده از از نسل سوم این سلولها، پیشرفت ها و چالش های سلول های خورشیدی حساس شده با رنگ نیز بررسی شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Sensitized solar cell with a color: present, future prospects and development

نویسندگان [English]

  • Somayeh Rajabzadeh
  • Mohammad Eftekhari
  • Hosseinpoor Zaryabi
چکیده [English]

Dye-sensitized solar cells (DSSCs) have attracted large attention due to their easy fabrication, low cost and high conversion efficiency. In contrast to the conventional systems where the semiconductor assume both the task of light absorption and charge carrier transport the two functions are separated here. Light is absorbed by a sensitizer, which is anchored to the surface of a wide band semiconductor. This article discusses principle operation of this class of solar cell and new concepts and trends for solar cell development. As the representative of the solar cells of the third generation, the progress and challenges of dye sensitized solar cell was also reviewed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • solar cell
  • progress
  • dye sensitized solar cell
  • sensitizer
  • semiconductor