اثرات حلال بر پروتونه‌شدن، شلاته‌شدن و ثوابت پایداری کمپلکس‌ پالادیم -(II)4- (2-پیریدیل آزو) -رزورسینول (PAR) به قدرت یونی در محیط‌های آبی، الکلی و عوامل فعال سطحی غیر یونی به روش طیف نورسنجی

نویسندگان

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شاهرود، گروه شیمی، شاهرود، ایران

چکیده

این مقاله، گزارش مبسوطی از روند تشکیل کمپلکس بین پالادیم(II) با 4-(2- پیریدیل آزو)- رزورسینول) (PAR) در محیط‌های آبی، آلی و میسلی تحت شرایط بهینه با استفاده از روش طیف نورسنجی فرابنفش- مرئی می‌باشد. متغیرهای شیمیائی مانند pH‌، غلظت فلز، لیگاند، عامل شلاته‌کننده به همراه عواملی مانند زمان و دما مورد بررسی قرار گرفته‌اند. روش پیشنهادی در گام نخست مبتنی بر اعمال روش‌های تغییرات پیوسته و نسبت مولی در طول‌موج‌ها و قدرت‌های یونی مختلف جهت تعیین نسبت استوکیومتری لیگاند به فلز(1:1) بوده و با توجه به نتایج مندرج در منابع علمی معتبر، ضریب جذب مولی کمپلکس از قسمت خطی منحنی جاب در ناحیه‌ای که کسر مولی لیگاند به فلز بیشتر است، محاسبه شد. نهایتاً با دانستن نسبت استوکیومتری فلز به لیگاند و معلوم بودن ضریب جذب مولی کمپلکس، ثوابت تشکیل کمپلکس محاسبه و با توجه به نتایج حاصل مشخص شد که کمپلکس تشکیل‌شده از نظر ترمودنیامیکی پایدار و حلال‌های آلی یا محیط میسلی برای انحلال آن گزینه‌های مناسبی می باشند. هم‌چنین، هم‌خوانی این ثوابت با مقادیر نظری ارائه‌شده در مراجع دلالت بر صحت قابل قبول روش دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Solvent effects on protonation, chellation and stability constants of Pd(II)- 4-2-(pyridyl azo)-resorcinol in aqueous, mixed organic solvents and non-ionic micellar media

نویسندگان [English]

  • Majid Mohammadhosseini
  • Behzad Chahkandi
  • Mehdi Nekoei
چکیده [English]

This paper is a descriptive report focusing on the trends of complex formation of palladium(II) and 4-2-(pyridyl azo)-resorcinol in different media under optimized conditions by using Uv/vis. spectrophotometric technique. All the affecting chemical variables have been investigated. At first, by application of job and mole ratio methods the stoichiometric M:L ratio was confirmed to be 1:1. By calculation the mean molar absorptivity coefficient and equilibrium concentration of complex, its stability constants were determined over a wide range of ionic strengths in presence of KCl as the background salt. The results showed the thermodynamically endurance of the complex and applicability of utilization of organic solvents. Satisfactory agreement between experimental and theoretical formation constants verifies the accuracy of the proposed method.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Palladium(II)
  • 4-2-(Pyridyl azo)-resorcinol
  • Formation constants
  • UV-Visible spectrophotometry
  • Molar absorptivity coefficient
  • Triton X-100