تجزیه مکانوشیمیایی هیدروژل‌های پلی آکریلیک اسید-آکریل آمید در محلول‌های آبی، اثر توان و پالس تابش فراصوت

نویسندگان

1 گروه شیمی، دانشکده علوم، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان، تاکستان، ایران

2 دانشکده مکانیک و صنایع، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین، قزوین، ایران

3 عضو باشگاه پژوهشگران جوان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان، تاکستان، ایران

چکیده

پلیمرها و ژلها بر حسب کاربردشان ممکن است به تجزیه نیاز داشته باشند. یکی از ضرورت های این تجزیه، کاهش و کنترل گرانروی این مواد است. ماکرومولکولها در اثر تماس طولانی با امواج پرانرژی فراصوت، تجزیه شده و گرانروی آنها کاهش می یابد. عوامل مختلفی بازدهی این فرایند را تحت تاثیر قرار می دهند. در این اثر، تخریب یکی از هیدروژل های مهم تجاری - با پایه آکریلیک اسید و آکریل آمید - در محلول آبی و در دمای 25 درجه مورد بررسی قرار گرفته است. اثر پارامترهای صوتی - توان و سیکل - روی سرعت تجزیه ژل مورد مطالعه قرار گرفت. روش ویسکومتری برای بررسی رفتار تخریبی به کار رفت و یک معادله سینتیکی مرتبه اول برای محاسبه ثابت های سرعت مربوطه توسعه داده شد. نتایج آزمایشگاهی رفتار کاملا جدیدی را نشان دادند که در آن، با گذشت زمان تابش فراصوت، گرانروی هیدروژل یک کاهش ابتدایی، و پس از افزایش قابل توجه، یک کاهش ثانویه از خود نشان داد تا به یک مقدار حدی برسد که در کمتر از آن تخریب بیشتری مشاهده نمی شود. علاوه بر آن، سرعت تخریب با توان و پالس فراصوت افزایش یافت. اندازه گیری های طیف سنجی نشان داد که تخریب ژل، بیشتر از طریق نیروهای مکانیکی پیش رفته و در آن مکانیسم شکست رادیکالی هم وجود دارد. در پایان مکانیسمی برای این واکنش تجزیه ای پیشنهاد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Mechanochemical decomposition of poly(acrylic acid - acrylamide) hydrogels in aqueous solutions, influence of ultrasonic power and pulse

نویسندگان [English]

  • Rajabali Ebrahimi 1
  • Hossein Ghasemzadeh Mohammadi 2
  • Rasol Safdari Ahmadabad 3
1
2
3
چکیده [English]

Polymers and gels may need to be degraded. For certain applications, polymers with lower molecular mass have advantages over the high molecular mass candidates. Continuous exposure to high-energy ultrasonic waves depolymerizes macromolecules in solutions and produces a permanent reduction in viscosity. Different factors affect the efficiency of this process. In this work ultrasonic degradation of one commercially important hydrogel based on acrylic acid and acrylamide was carried out in aqueous solution at room temperature (25°C). It can be observed that there is a drastic decrease in viscosity of these solutions at first and a more moderate decrease after about 30min. Also, the effect of sonication parameters (power and pulse) on the rate of degradation was investigated. A method of viscometry was used to study the degradation behavior of the hydrogel and a first order kinetic equation was employed to calculate the degradation rate constants. The experimental results indicated that the rate of ultrasonic degradation increased with increasing ultrasonic power and pulse. FT-IR and UV spectrometry measurements confirmed that the degradation proceeds by mechanical forces and also involves radical scission mechanism. Finally a mechanism was proposed according to the experimental data.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mechanochemistry
  • Degradation
  • Hydrogel
  • viscosity
  • Ultrasonic power and pulse