حذف فلزات سنگین دو ظرفیتی (کادمیم، کبالت، روی و سرب) و آمونیوم از پساب ها با استفاده از زئولیت طبیعی استان آذربایجان غربی

نویسندگان

گروه شیمی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

چکیده

فلزات سنگین از مضرترین آلاینده های موجود در پساب های صنعتی و خانگی می باشند که اثرات زیان آوری در منابع آبی دارند. از طرف دیگر ترکیبات دارای نیتروژن با وجود اینکه اهمیت حیاتی برای موجودات زنده داشته اما زمانی هم که مقدار آنها بیش از حد معمول شود، اثرات مخرب و زیانباری را از خود به جای می گذارند تا آنجایی که از ترکیبات نیتروژن دار به عنوان یکی از مهمترین آلوده کننده های آب یاد می شود، لذا کنترل آنها بسیار حائز اهمیت می باشد هدف از این مطالعه بررسی حذف فلزات سنگین و یون آمونیوم از پساب ها به روش تبادل یون و با استفاده از زئولیت طبیعی استان آذربایجان غربی می باشد .نتایج بسیار عالی در حذف آلاینده ها با استفاده از این جاذب بدست آمد. از هردو فرایند پیوسته و ناپیوسته در این مطالعه استفاده شد و در بررسی حذف یون آمونیوم به روش ناپیوسته اثر پارامترهای مربوطه از قبیل غلظت های اولیه آمونیوم، زمان نگه داری، اندازه ذرات جاذب pH, ، مقدار ماده جاذب و آنالیز شیمیایی و حرارتی به طور کامل مورد بررسی و بهینه سازی قرار گرفت. زئولیت ها با توانایی بالای خود در تبادل کاتیون ها به عنوان یک غربال مولکولی مناسب در تصفیه پساب ها مورد استفاده قرار می گیرند. ظرفیت تبادل کاتیونی زئولیت طبیعی آذربایجان غربی محاسبه شد و meq.g-1 79/1 بدست آمد نتایج حاصل از مطالعات فوق نشان میدهد که زئولیت منطقه آذربایجان غربی با راندمان بالای 98% در حذف املاح معدنی میتواند به عنوان جاذبی مورد اطمینان و ارزان در تصفیه پساب های خانگی و صنعتی مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Removal of divalent heavy metals (Co2+, Pb2+ , Zn2+, Cd2+) and ammonium (NH4+) from waste water using natural Western Azarbaijan Zeolite

نویسندگان [English]

 • Amir Khosravi
 • Amir Khosravi
 • Majid Esmhosseini
 • Majid Esmhosseini
 • Somayeh Khezri
 • Somayeh Khezri
 • Masoud Habibimehr
چکیده [English]

Heavy metals and ammonium ion are toxic priority pollutants that commonly interfere with the beneficial use of wastewater for domestic and industrial application. Therefore removal of inorganic contaminants mentioned from wastewater would have vital importance for protection of public health. The most widely used method of removing inorganic compounds from wastewater is ion exchange process. The purpose of this study was to investigate the possibility of the utilization of natural Western Azarbaijan Zeolite for removal of heavy metal ions (Co2+, Pb2+, Zn2+, Cd2+) and Ammonium ion (NH4+) from waste water by ion exchange. Both batch and continuous experiments were carried out .The effects of relevant parameters, such as initial ammonium concentration, dosage of absorbent, stirring time, particle size, pH and thermal analysis on removal efficiency completely were investigated. The cation exchange capacity of natural Western Azarbaijan zeolite was found to be 1.79 meq g -1. It can be concluded that the natural Western Azarbaijan zeolite has the excellent potential for removing ammonium ion and heavy metal from aqueous solutions and is suggested for wastewater treatment purposes.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Inorganic compounds removal
 • Natural Western Azarbijan Zeolite
 • Ion exchange
 • Batch studies