سنتز، شناسایی و مطالعه رفتارهای بیولوژیکی کمپلکس ‌های فلزات کبالت(II)، نیکل(II)، مس(II) و کادمیوم(II) با لیگاند 2-(5،3- دی-نیتروفنیل)- 4،3،1-(اگزادیازول-2-ایل) پیریدین

نویسندگان

1 گروه شیمی، دانشکده علوم، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل –ایران

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل-باشگاه پژوهشگران جوان، اردبیل-ایران

چکیده

در این تحقیق کمپلکس‌های جدیدی از لیگاند 2-(5،3- دی-نیتروفنیل)- 4،3،1-(اگزادیازول-2-ایل) پیریدین (DNOP) با فلز‌های کبالت، نیکل، مس و کادمیوم سنتز شد. ساختار این ترکیبات با کمک روش ‌های طیف بینی FT-IR و طیف الکترونی (UV-Visible)، همچنین روش ‌های آنالیزی از قبیل جذب اتمی(AAS)، 13C NMR ,1H NMR، آنالیز عنصری و برخی خواص فیزیکی دیگر از قبیل هدایت سنجی، تعیین نقطه ذوب و تست حلالیت، شناسایی شدند. در این کمپلکس ‌ها فلز مرکزی از ناحیه نیتروژن پیریدینی و نیتروژن اگزادیازول با لیگاند DNOP پیوند کوئوردینانسی تشکیل می ‌دهد. نتایج نشان داد که نسبت استوکیومتری فلز/لیگاند استفاده شده در مواد اولیه تاثیری در نسبت استوکیومتری فلز/لیگاند در کمپلکس‌ های بدست آمده ندارد. سپس خاصیت ضدسرطانی این کمپلکس ‌ها بر روی سلول‌های سرطانی رده(McCoy) با استفاده از آزمون MTT بررسی شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Synthesis, characterization and biological studies complexes of Co(II), Ni(II), Cu(II) and Cd(II) with 5-(2-pyridyl)-2-(3,5-dinitro benzen)-1,3,4- oxadiazole ligand on McCoy cell

نویسندگان [English]

 • Abolfazl Bezaatpour 1
 • Adel Adeli 2
 • Yaghob Mansoori 1
 • Saber Zahri 1
 • Mandana Amiri 1
1
2
چکیده [English]

In this research we report new complexes with the formula 5-(2-pyridyl)-2-(3,5-dinitro benzen)-1,3,4- oxadiazole ligand with Co(II), Ni(II), Cu(II) and Cd(II). These complexes were synthesized and characterized by IR spectroscopy, electronic spectroscopy, atomic absorption spectroscopy (AAS) , atomic absorption and elemental analysis and physical properties. In these complexes the oxadiazole bidentate ligands links to the metal ion through the Npyridine and one of the Noxadiazole atoms. This result trials showed that stoichiometry ratio of L/M in primary material do not significantly depend on the products the ligand-to-metal ratio. The biological activity of complexes was studied on McCoy cell line. The biological data of antioxidant activity by these complexes on McCoy cells imply that complexes inhibit the McCoy viability. Morphological studies showed significant change of treated cell shape.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Co(II) complex
 • Ni(II) complex
 • Cu(II) complex
 • Cd(II) complex
 • oxadiazole
 • MTT assay
 • McCoy cell