اندازه گیری ولتامتری استامینوفن با استفاده از الکترود خمیر کربن اصلاح شده با نانوساختارهای مرتبه‌ای‌ کبالت

نویسندگان

1 دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل

2 - گروه شیمی، دانشگاه پیام نور اردبیل، اردبیل، ایران

3 گروه شیمی، دانشگاه پیام نور اردبیل، اردبیل، ایران

چکیده

در این تحقیق، نانوساختارهای مرتبه‌ای کبالت به عنوان اصلاحگر برای تعیین استامینوفن بکار گرفته شدند. این نانوساختارها با استفاده از یک روش کاهش شیمیایی ساده بدست آمده و سپس توسط روشهای میکروسکوپ الکترونی روبشی و ولتامتری چرخه‌ای مشخصه‌یابی شدند. الکترود خمیر کربن اصلاح شده با نانوساختارهای کبالت یک فعالیت الکتروکاتالیتیکی خوب و حساسیت مناسب را برای اکسایش استامینوفن نشان داد. این نتایج بواسطه‌ی خواص ویژه‌ای همچون افزایش مساحت سطح و حجم تخاخل‌ نانوساختارهای سه بعدی به علاوه‌ی خاصیت الکتروکاتالیتیکی کبالت بدست آمد. اثر پارامترهای pH و سرعت روبش بر روی اکسایش استامینوفن بررسی شد. از ولتامتری پالس تفاضلی برای تعیین کمی استامینوفن استفاده شد.گستره خطی گستره3-10 تا 6-10 مولار با حد تشخیص7-10×5 مولار بدست آمد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Voltammetric determination of acetaminophen by using carbon paste electrode modified by hierarchically structured cobalt

نویسندگان [English]

  • Mandana Amiri 1
  • Mohsen Alimoradi 2
  • Khadijeh Nekoueian 3
1
2
3
چکیده [English]

In this approach, hierarchically structured cobalthas been applied as modifier for determination of acetaminophen. These nanostructures have been synthesized using a chemical reduction method. They were characterized by scanning electron microscopy and cyclic voltammetry. The modified electrode exhibits an electrocatalytic activity toward oxidation of acetaminophen. The effect of pH and scan rate has been studied. Differential pulse voltammetry has been used for quantitative determination af acetaminophen. A dynamic linear range 1×10-3Mto 1×10-6M with a limit of detection 5× 10-7 M obtained. The modified electrode has been successfully applied for determination of acetaminophen in synthetic serum and commercial tablets.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Acetaminophen
  • Carbon paste
  • Cobalt nano structure
  • Voltammetry