کاربرد نانوذرات مغناطیسی عاملدارشده با گرافن اکسید توسط عامل RAFT به عنوان نانوجاذب در ریزاستخراج فاز جامد پخشی ملامین از محیط‌های آبی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شیمی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

2 گروه شیمی، دانشکده علوم، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

چکیده

در این تحقیق، یک نانوجاذب جدید مبتنی بر نانوکامپوزیت گرافن اکسید مغناطیسی برای ریزاستخراج فاز جامد پخشی (D-SPME) ملامین در نمونه‌های آب مورد استفاده قرار گرفت. نانوکامپوزیت ( m@GO-RAFT agents) با اصلاح سطح نانوذرات Fe3O4 با گرافن اکسید از طریق فرآیند پلیمریزاسیون زنجیره-ایی انتقال برگشت‌پذیر افزایش تکه‌ها (RAFT) تهیه شد و با استفاده از تکنیک‌های میکروسکوپ الکترونی روبشی و عبوری(SEM وTEM)، پراش پرتو ایکس (XRD)، طیف‌بینی مادون‌قرمز تبدیل فوریه(FTIR) و مغناطیس سنج نمونه مرتعش(VSM) مشخصه‌یابی گردید. اثر برخی از پارامترهای موثر بر کارایی استخراج نظیر حلال استخراج کننده، مقدار نانوجاذب، زمان تماس و واجذبی و pH نمونه مطالعه و بهینه‌سازی گردید. تحت شرایط بهینه ارقام تجزیه‌ایی مشتمل بر محدوده‌ی خطی (µgL-1 100 – 03/0)، حد تشخیص (µgL-1 011/0) و حد اندازه‌گیری (µgL-1 027/0) بدست آمد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Application of magnetic nanoparticles, functionalized using graphene oxide by RAFT agent as nanoabsorbent in dispersive solid phase microextraction of melamine from aqueous media

نویسندگان [English]

  • Elham Karimnia 1
  • Ebrahim Ghorbani Kalhor 1
  • Khalil Farhadi 2
  • Mohammad Taghi Vardini 1
1 Department of Chemistry, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran.
2 Department of Chemistry, Faculty of Science, Urmia University, Urmia, Iran
چکیده [English]

In this investigation, a novel nano-adsorbent based on magnetic graphene oxide nanocomposite was used for dispersive solid-phase microextraction (D-SPME) of melamine in environmental water samples. The m@GO-RAFT agents were synthesized by surface modification of Fe3O4 nanoparticles with graphene oxide via surface reversible addition-fragmentation chain transfer (RAFT) copolymerization, as characterized by electron microscopy (SEM and TEM), X-ray diffraction (XRD), Fourier-transform infrared spectroscopy (FTIR), and vibrating sample magnetometer (VSM). Several parameters affecting extraction performance, including the extraction solvent, amount of nano-adsorbent, contact time and back-extraction time, and sample pH were evaluated and optimized. Under the optimum conditions, analytical figures of merit such as linearity, limit of detection (LOD) and limit of quantitation (LOQ) were found to be 0.03–100 µg/L, 0.011 µg/L, and 0.027 µg/L, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Magnetic nanoparticles
  • Graphene oxide
  • Polymerization
  • Melamine
  • Microextraction
[1] L. Wackett, M. Sadowsky, B. Martinez, N. Shapir, Appl. Microbiol. Biotechnol. 58 (2002) 39.
[2] S.M. Lahalih, M. Absi-Halabi, Ind. Eng. Chem. Res. 28 (1989) 500.
[3] D.M. She, H.L. Yu, Q.L. Huang, F.M. Li, C.J. Li, Molecules 15 (2010) 1898.
[4] D.J. Merline, S. Vukusic, A.A. Abdala, Polym. J. 45 (2013) 413.
[5] W.S. El-Sayed, A.F. El-Baz, A.M. Othman, Int. Biodeterior. Biodegrad. 57 (2006) 75.
[6] X. Li, S. Feng, Y. Hu, W. Sheng, Y. Zhang, S. Yuan, H. Zeng, S. Wang, X. Lu, J. Food Sci. 80 (2015) C1196.
[7] H. Zhu, R. Halden, K. Kannan, Environ. Pollut. 245 (2019) 994.
[8] R. Cantú, O. Evans, F.K. Kawahara, J.A. Shoemaker, A.P. Dufour, Anal. Chem. 72 (2000) 5820.
[9] R. Bakain, Y. Al-Degs, A. El-Sheikh, S. Arar, Curr. Anal. Chem. 12 (2015) 74.
[10] J. Cheng, S. Wang, X.-O. Su, Plos One 9 (2014) e107770.
[11] M. Faraji, M. Adeli, Food Chem. 221 (2017) 139.
[12] L. He, Y. Su, X. Shen, Y. Zheng, H. Guo, Z. Zeng, J. Sep. Sci. 32 (2009) 3310.
[13] Y. Zhu, Y. Zhang, J. Li, Y. Han, G. Dong, H. Zhang, Am. J. Anal. Chem. 02 (2011) 612.
[14] S.-J. Liu, J.-J. Xu, C.-L. Ma, C.-F. Guo, Food Chem. 266 (2018) 275.
[15] B. Socas-Rodríguez, J. Hernández-Borges, A.V. Herrera-Herrera, M.Á. Rodríguez-Delgado, Anal. Bioanal. Chem. 410 (2018) 2031.
[16] N. Mirzaei, V. Rezaei, B. Aibaghi, J. Appl. Chem. 14 (2019) 21.
[17] H. Zhao, M. Huang, J. Wu, L. Wang, H. He, J. Chromatogr. B 1011 (2016) 33.
[18] F. Gholami, R. Rahnama, J. Appl. Chem. 12 (2017) 53.
 [19] W.A.W. Ibrahim, H.R. Nodeh, M.M. Sanagi, Crit. Rev. Anal. Chem. 46 (2016) 267.
[20] Y. Wang, Y. Wen, Y.-C. Ling, Food Anal. Method 10 (2017) 210.
[21] R. Molaei, H. Tajik, M. Moradi, M. Forough, J. Food Comps. Anal. 87 (2020) 103400.
[22] S. Hosseinzadeh, H. Hosseinzadeh, S. Pashaei, Z. Khodaparast, Ecotox. Environ. Safe. 161 (2018) 34.
[23] M. Faraji, S. Shariati, Y. Yamini, M. Adeli, Arab. J. Chem. 9 (2016) S1540.
[24] M.-Q.C. Le, X.T. Cao, W.K. Lee, S.-S. Hong, K.T. Lim, Mol. Cryst. Liq. Cryst. 644 (2017) 160.
[25] S. Seidi, M. Fotouhi, Anal. Methods 9 (2017) 803.
[26] F. Chen, J. Wang, H. Chen, R. Lu, X. Xie, Appl. Surf. Sci. 435 (2018) 247.
[27] A.A. Asgharinezhad, H. Ebrahimzadeh, F. Mirbabaei, N. Mollazadeh, N. Shekari, Anal. Chim. Acta 844 (2014) 80.
[28] J. Haginaka, H. Tabo, C. Kagawa, J. Pharm. Biomed. Anal. 46 (2008) 877.
[29] L. He, Y. Su, Y. Zheng, X. Huang, L. Wu, Y. Liu, Z. Zeng, Z. Chen, J. Chromatogr. A 1216 (2009) 6196.
[30] G. Venkatasami, J.R. Sowa, Anal. Chim. Acta 665 (2010) 227.