سنتز، شناسایی، و بررسی تاثیر الکترونگاتیوی بر ویژگی‌های الکتروشیمیایی و کاتالیزوری یک سری از کمپلکس‌های باز شیف جدید اکسووانادیم

نویسندگان

دانشکده شیمی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

چکیده

در کار حاضر سنتز، شناسایی و بررسی ویژگی‌های الکتروشیمیایی و کاتالیزوری کمپلکس‌های جدید اکسووانادیم (IV) با دو لیگاند باز شیف چهاردندانه از نوع N2O2 سالوفنی بررسی شده است. لیگاندهای چهاردندانه‌ای حاصل از تراکم 4- نیترو- و 4- متیل- 1،2- فنیلن دی‌آمین با سالیسیل آلدهید بودند. توانایی کاتالیزوری این کمپلکس‌ها در فرایند اپوکسایش سیکلواکتن توسط ترشیو- بوتیل- هیدروژن پراکسید (TBHP)مطالعه شد و اثرات نوع حلال، مقدار کاتالیزور، نسبت سوبسترا به اکسنده و زمان مورد مطالعه قرار گرفت. مطالعات الکتروشیمیایی نشان دادند که در نتیجه‌ی حضور گروه‌های الکترون دهنده‌ی متیل یا الکترون کشنده‌ی نیترو در ساختار قسمت دی‌آمینی لیگاند باز شیف، پتانسیل ردوکس (5+)V/(4+)V با افزایش الکترونگاتیوی به سمت پتانسیل‌های مثبت‌تر می‌رود. علاوه بر این، حضور گروه الکترون کشنده در اسکلت ساختاری کمپلکس موجب افزایش فعالیت کاتالیزوری کاتالیست‌ مورد نظر در فرایند اپوکسایش سیکلواکتن شده است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Synthesis, characterization and the study of the effect of electronegativity on the redox and catalytic properties of a series of new oxovanadium(IV) schiff base complexes derived frommesostilbenediamine

نویسندگان [English]

  • Mahdi Behzad
  • Saeid Etminani
چکیده [English]

The present work describes the synthesis, characterization and the investigation of electrochemical
and catalytic performance of a series of new N2O2type oxidovanadium(IV) Schiff base complexes. The
Schiff base ligands had salophen type structure and were derived from the condensation of 4-methyl or 4-
nitro-1,2-phenylenediamine with salicylaldehyde. The catalytic ability of the complexes was studied in the
process of epoxidation of cyclooctene with tert-butylhydroperoxide (TBHP). Several factors affecting this
catalytic ability was optimized such as solvent type, catalyst amount, substrate to oxidant ratio, and
reaction time. Electrochemical studies revealed that in the presence of electron withdrawing groups, the
VIV/VV redox potentials shifted to more positive values. Besides, the catalytic performance of the
complexes was increased by this increase.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Schiff base
  • Oxovanadium
  • Epoxidation, Catalyst