تهیه و شناسایی نانوکاتالیست جدید Ni-Pd/Al2O3 برای کلرزدایی از هیدروکربنهای کلردار

نویسنده

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دزفول، گروه شیمی، دزفول، ایران

چکیده

در این طرح با ایده ای کاملا نوین، با اختلاط محلول نمک نیترات فلزات نیکل و پالادیم با سل در حال تراکم پایه کاتالیست (آلومینیوم هیدروکسید)، که خود با پیش سازهای مختلف سنتز شده است، بافت نهایی دو نمونه کاتالیستNi-Pd/Al2O3 تهیه می گردد. بدین ترتیب که در یک مورد، قطره قطره آمونیاک غلیظ به محلول آبی نیترات آلومینیوم اضافه شده ورسوب هیدروکسید آلومینیوم با10pH = حاصل می‌شود، سپس محلول آبی نیترات نیکل و پالادیم به سل در حال تراکم اضافه می‌گردد که پس از گذشت شش ساعت پیش‌ساز کاتالیست اول (C1) تهیه می‌شود، در مورد دیگر محلول آبی آلومینیوم ایزوپروپیلات در دمای C‏°75 رفلاکس شده و آنگاه برای خروج الکل حاصل از هیدرولیز، دو ساعت در دمای C‏°90 نگه داشته می شود، سپس محلول آبی نیترات نیکل و پالادیم به سل در حال تراکم اضافه می گرددکه پس از گذشت مدت زمان مورد نظر، پیش ساز کاتالیست دوم (C2) تهیه می گردد. ژل بدست آمده خشک شده و سپس دردمای C‏ °‌650کلسینه می‌شود وبافت نهایی کاتالیست‌های(C1,C2) حاصل می‌شود. در نهایت برای شناسایی کاتالیست از تکنیکهای B‏ET، XRD، XRF،PSAو SEM استفاده می شود، داده های حاصل از BET و PSA برای کاتالیست C1 وC2 بترتیب سطح موثر 196و m2/g 226 و گستره اندازه ذرات 300 تاnm700 را نشان می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Preparation and Characterization of Novel Ni-Pd/Al2O3 nanocatalyst for dechlorination ofchlorinated hydrocarbons

نویسنده [English]

  • Nader Rostamizadeh
چکیده [English]

In this study with a unique method, two samples of Ni-Pd/Al2O3 nanocatalyst were synthesized by
new type of sol-gel method and with different aluminum precursors. In one case ammonia solution was
added drop by drop to a well-stirred aqueous solution of aluminum nitrate to precipitate hydroxide in the
pH=10, after gelation for 2 hours, nickel and palladium nitrate salts solution added to gel in aging step,
after 6 hours catalyst(C1) precursor was prepared. In other case aluminum isopropoxide was refluxed at
70°C and then the suspension kept at 90°C/2 h for remove of alcohol, remains steps for preparation of
catalyst (C2) precursor, were at the same of above. The gels washed with deionized water, and dried at
120°C then calcinated at 650 °C/5 h in air to produced porous catalysts (C1and C2). The obtained
catalysts characterized by SEM, XRF, XRD, BET and PSA techniques. These powders showed BET
surface area, 196 and 226 m2/g and PSA data 300 to 700nm for C1and C2 respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Catalyst
  • Dechlorination
  • Ni-Pd/Al2O3