دسولفوره و حذف ترکیبات سولفوره و اورگانوفسفره با استفاده از کاتالیست کامپوزیتی M‏nO2

نویسندگان

گروه شیمی، دانشکده علوم پایه،دانشگاه جامع امام حسین(ع)، تهران، ایران

چکیده

در این تحقیق، زئولیت NaY مولکولارسیو به روش هیدروترمال تهیه شد. سپس یون‌های نقره در زئولیت NaY با استفاده از نقره نیترات AgNO3و روش تبادل یونی برای تهیه زئولیتAgY جایگزین گردیدند. در مرحله بعدی، نانو ذراتمنگنز دی اکسید( به عنوان مهمان) به میزان 3/9 و 8/15 درصد وزنی در زئولیت AgY (به عنوان میزبان)با استفاده از محلول‌های M‏n(NO3)2 و KMnO4 به روش سنتز فضای محدود(CSS) تهیه شدند. نمونه‌های سنتز شده باروش‌های SEM/EDAX،XRD و FTIR مورد شناسایی قرار گرفتند. واکنش دسولفوره و حذف ترکیبات سولفوره کلرو اتیل اتیل سولفید(CEES)، کلرو اتیل فنیل سولفید(CEPS) و اورگانوفسفره دمتون و دی متیل متیل فسفونات به‌‌وسیله کاتالیست‌ کامپوزیتی15.8 wt% Nano MnO2/Zeolite AgY با در نظر گرفتن اثرات پارامترهای مختلف مانند حلال و زمان به وسیله کروماتوگرافی گازی(GC) و 31PNMR بررسی شده است. سپس محصولات حذفی و تخریبی واکنش‌ها به‌وسیله کروماتوگرافی گازی- طیف جرمی (GC-MS) شناسایی شدند. محصولات حاصل دارای سمیت کمتری نسبت به ترکیبات سولفوره و اورگانوفسفره تحت واکنش می-باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Desulfurization and Removal of Sulfurous and Organo-phosphurous Compounds via Using MnO2 Nanoparticles/Zeolite AgYComposite Catalyst

نویسندگان [English]

  • Meysam Sadeghi
  • Mohammad Reza Shahdadi
  • Hussein Toolabi
  • Mir Hassan Husseini
چکیده [English]

In this research, zeolite NaY molecular sieve was prepared by a hydrothermal method. Then, silver ions
were replaced in the zeolite NaY with silver nitrate (AgNO3) solution viausingion exchange (IE) method for the
preparation of zeolite AgY. In the next step, the Manganese dioxide (MnO2) nanoparticles (9.3 and 15.8 wt %) as
guest were deposited in the zeolite AgY(as host) structure with Mn(NO3)2 aqueous and KMnO4 solutions via
confined space synthesis (CSS) method. Synthesized samples were studied and characterized via SEM/EDAX,
XRD and FTIR techniques. The desulfurizationand removalreactions of sulfurous compounds ofchloroethyl ethyl
sulfide (CEES), chloroethyl phenyl sulfide (CEPS) and organo-phosphurouscompounds ofdemeton and dimethyl
methyl phosphonate (DMMP)have been investigated by 15.8 wt% Nano MnO2/Zeolite AgY composite via the
influences of various parameters such as solvent and time by using gas chromatography (GC) and 31PNMR.
Then, products of the elimination and destruction reactions were identificated via gas chromatography-mass
spectrometry (GC-MS). These products have less toxic to compare sulfurous and organo-phosphurous
compounds under reaction.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nano MnO2/Zeolite AgY
  • Chloroethyl ethyl sulfide
  • Chloroethyl phenyl sulfide
  • Demeton
  • Dimethyl