سنتز و کاربرد تعدادی پلی پارا استایرن سولفونات مزدوج شده با دارو جهت آزاد سازی داروها

نویسندگان

1 1گروه شیمی آلی، دانشکده شیمی٬ دانشگاه بوعلی سینا همدان٬ ایران

2 2 گروه شیمی٬ دانشگاه پیام نور٬ تهران٬ ایران

چکیده

آزاد سازی کنترل شده دارو یکی از مهم ترین روشها برای افزایش اثرات درمانی و کاهش اثرات جانبی دارو هاست. در این تحقیق٬ 3 دارو (پی پیرازین 8- آمینو کینولین و N- فنیل پی پیرازین) بطور شیمیایی به پارا استایرن سولفونیل کلرید متصل شده و توسط AIBN در دمای 80 درجه سانتیگراد پلیمری گردیدند. نهایتا٬ توانایی آزاد سازی 3 پلیمر حاوی دارو در محلول بافر با pH برابر 3/1 در دمای 37 درجه سانتیگراد بررسی گردید. طیفهای GPC پلیمرها نشان دادند که پلیره شدن مونومر های حاوی دارو ها انجام گرفته است. نتایج ثابت کردند که این سیستم های پلیمری، توانایی آزاد سازی دارو ها را دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Synthesis and application of some Drug-conjugated Poly p-styrene sulphonate for drug release Delivery

نویسندگان [English]

  • Ardeshir Khazaei 1
  • Abbas Amini Manesh 2
  • Maryam Golbaghi 2
1
2
چکیده [English]

Controlled drug release is one of the most important methods to increase the therapeutic effects and decrease side effects of drug. In this research, three drugs (piperazine, 8-aminoquinoline, N-phenyl piperazine) were attached chemically to the p-styrene sulphonyl chloride (as monomer), and they were polymerized by AIBN ( Azobis isobutyro nitrile) at 80 °C. Finally, release ability of three polymer-drugs were tested in buffer solution with pH= 1.3 at the temperature 37 °C. The GPC spectra of the polymers showed that polymerization of monomers containing drugs were carried out. The results established that, these polymeric systems are able to release drugs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • drug
  • p-styrene sulphonylchloride monomer
  • polymerization
  • Drug Delivery