اندازه گیری کبالت در نمونه آب های طبیعی پس از جداسازی و پیش تغلیظ آن با استفاده از روش میکرو استخراج مایع-مایع پخشی بر پایه جامد شدن قطره آلی شناور

نویسندگان

، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

در این تحقیق یک روش ساده، سریع و دوست دار محیط زیست برای اندازه گیری کبالت در نمونه های آبی توسعه یافته است. این روش بر اساس تکنیک استخراج مایع-مایع پخشی بر پایه جامد شدن قطره آلی شناور بنا شده است و اندازه گیری غلظت کبالت با استفاده از دستگاه جذب اتمی شعله صورت می پذیرد. در این روش ابتدا یون های کبالت با لیگاند 2-نیتروزو-1-نفتول تشکیل کمپلکس داده و سپس به حجم کوچکی از حلال 1-دودکانول استخراج می شوند. اثر چندین پارامتر موثر بر کارایی استخراج از قبیل pH، غلظت عامل کمپلکس دهنده، نوع و حجم حلال های استخراج کننده و پخش کننده، زمان استخراج و اثر نمک مورد بررسی قرار گرفت و بهینه سازی شد. تحت شرایط بهینه، حد تشخیص روش 6/1 میکروگرم بر لیتر و فاکتور تغلیظ،با استفاده از حجم 25 میلی لیتر از نمونه آبی، 25 تعیین گردید. روش ارائه شده بطور موفقیت آمیزی برای اندازه گیری کبالت در آب های طبیعی مورد استفاده قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determination of cobalt in natural water samples after separation and preconcentration by dispersive liquid-liquid microextraction based on the solidification of floating organic drop

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Jamali
  • Salah Rahimpour
  • Reyhaneh Rahnama
چکیده [English]

Abstract
A simple, rapid and environmentally friendly method has been developed for the determination of cobalt ions in water samples by dispersive liquid–liquid microextraction based on the solidification of floating organic droplet (DLLME-SFO) coupled with flame atomic absorption spectrometry (FAAS). In this method, cobalt was complexed with 2-nitroso-1-naphthol and extracted into a small volume of 1-dodecanol, which is of low density, low toxicity and proper melting point near room temperature. Several variables that affect the extraction efficiencies, including pH, concentration of chelating agent, type and volume of the extraction solvent and dispersive solvent, extraction time and salt addition, were investigated and optimized. Under the optimized conditions, the limit of detection was 1.6 µg L−1 with a preconcentration factor of 25 for 25 mL of sample. The proposed method has been successfully applied for the determination of cobalt in real water samples.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dispersive liquid–liquid microextraction
  • Solidification of floating organic droplet
  • preconcentration
  • Cobalt
  • water samples