تبدیل سریع و آسان آریل آمین‌ها به آریل آزیدها با استفاده از سیستم پارا-تولوئن سولفونیک اسید/ سدیم نیتریت/ سدیم آزید

نویسندگان

دانشکده شیمی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

چکیده

در این مقاله روشی برای آزید دار شدن آمین ها از طریق نمک پایدار دی آزونیم توسط سیستم پارا- تولوئن سولفونیک اسید آب دار، سدیم نیتریت و سدیم آزید تحت شرایط معتدل در دمای اتاق ارائه شده است. آریل آمین های مختلف دارای گروه‌های الکترون کشنده یا الکترون دهنده با راندمان 99-75% به آریل آزیدها تبدیل شده اند. شرایط معتدل، پرهیز از استفاده از اسیدهای مضر و حلالهای سمی و زمان کوتاه انجام واکنش از مزیت های روش به کار رفته است. کاتالیست اسیدی انتخاب شده بسیار کارا عمل کرده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

P-TSA/NaNO2/NaN3 a mild and efficient system for easy and fast conversion of arylamines to azides at room temperature

نویسندگان [English]

  • Firouzeh Nemati
  • Ali Elhampour
چکیده [English]

Abstract
This article describes easy, fast and efficient method for the diazotization and azidation of different aromatic amines over p-TSOH hydrate, sodium nitrite and sodium azide under mild condition at room temperature. Various aryl amines possessing electron-withdrawing groups or electron-donating groups were converted into the corresponding aryl azides in 75-99% yields. The use of mild reaction conditions, avoiding the use of harmful acids and toxic solvents and short reaction time are advantages of this methodology. The selected catalyst is found to be highly efficient.

کلیدواژه‌ها [English]

  • p-Toluenesulfonic acid
  • Aryl azides
  • Diazotization
  • Sodium azide
  • Green chemistry