جذب یون های فلزی سنگین بر روی خاکستر برگ زیتون: مطالعه ایزوترم و سینتیک

نویسندگان

1 دانشکده شیمی، دانشگاه سمنان، سمنان ، ایران

2 سمنان، سمنان ، ایران

چکیده

در این مقاله حذف یون های مس، سرب و کروم از محلول های آبی با استفاده از جاذب خاکستر برگ زیتون مورد بررسی قرار گرفت. همچنین تاثیر پارامترهای موثر بر فرآیند حذف شامل pH، زمان تماس، مقدار جاذب و دما مورد بررسی قرار گرفت. ایزوترم های جذبی لانگمویر، فرندلیچ و تمکین مطالعه شد. با بررسی ایزوترم‏های جذب، بهترین انطباق نتایج تجربی با ایزوترم لانگمویر به دست آمد. مطالعات سینتیکی انجام شده بوسیله مدل های شبه درجه اول، شبه درجه دوم و نفوذ بین ذره ای مورد بررسی قرار گرفت که از میان آنها بهترین تطبیق داده‏های تجربی با مدل سینتیک شبه درجه دوم بود. بر اساس مطالعات ترمودینامیکی، فرآیند از نوع گرمازا و به صورت خود به خودی بوده و مقادیر آنتالپی منفی به دست آمد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Adsorption of heavy metal ions on olive leaves: Equilibrium and kinetic studies

نویسندگان [English]

  • Hassan Zavvar Mousavi 1
  • Zahra Lotfi 2
1
2
چکیده [English]

In this study the adsorption of Cu2+, Pb2+ and Cr3+ ions from aqueous solution using olive leaves ash were investigated. The equilibrium adsorption level was determined as a function of the solution pH, temperature, contact time and adsorbent doses. Adsorption isotherms of heavy metal ions on adsorbents were determined and correlated with common isotherm equations such as Langmuir, Freundlich and Tempkin models. These studies were showed that the Langmuir isotherm model was fitted well with adsorption data. Kinetic studies were carried out on various kinetic models such as pseudo-first order, pseudo-second order and intra particle diffusion model. The pseudo-second order kinetic model was fitted very well with experimental data. Base on thermodynamic studies, this process was both endothermic and spontaneous, enthalpy and entropy were negative.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Heavy Metal ions
  • Adsorption
  • Isotherm
  • Kinetic