اندازه گیری تریتون 100- X در نمونه های آب با استفاده از روش میکرو استخراج مایع-مایع پخشی و HPLC، با کمک روش پاسخ سطح

نویسندگان

دانشکده شیمی، دانشگاه سمنان، سمنان ، ایران

چکیده

روشی برای اندازه گیری تریتون 100- X در نمونه های آب با استفاده از میکرو استخراج مایع-مایع پخشی و HPLC توسعه یافت. متغیرهای مختلف فرایند DLLME مثل حجم حلال استخراج (کلروفرم)، حلال پخش کننده (استون) و محلول نمونه، pH ، قدرت یونی و زمان استخراج جهت بهینه سازی انتخاب شدند. ابتدا آزمایش غربالگل گری برای تعیین فاکتورهای مهم با استفاده از روش تاگوچی دو سطحی آرایه عمودی انجام شد. سپس با استفاده از روش پاسخ سطح ارتباط بین فاکتورهای مهم و پاسخ برقرا ر شد. روش طراحی ترکیبی مرکزی به عنوان مرسوم ترین روش پاسخ سطح استفاده گردید. شرایط آزمایشگاهی بهینه بدست آمده از برسی های آماری عبارت بودند از: حجم نمونه: 10 میلی لیتر، حجم حلال استخراج (کلروفرم): 7/137 میکرولیتر ، حجم حلال پخش کننده (استون): 6/0 میلی لیتر ، زمان سانتریفیوژ: 0/5 دقیقه ، pH:2/6 (pH طبیعی محلول نمونه)، 5/2 % وزنی-حجمی سدیم کلرید، و زمان استخراج: 0/6 دقیقه. تحت شرایط بهینه فاکتور تغلیظ برابر با 120 بدست آمد. منحنی کالیبراسیون در محدوده 01/0 تا 0/100 میلی گرم بر لیتر با ضریب همبستگی برابر با 9961/0 خطی بود. حد تشخیص روش برای اندازه گیری تریتون 100- X برابر با 0/3 میکرو گرم بر لیتر بود

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determination of Triton X-100 in water samples using dispersive liquid-liquid microextraction and HPLC with the aid of response surface methodology

نویسندگان [English]

  • Alireza Asghari
  • Mehri Ghazaghi
  • Mahdieh Kamalabadi
چکیده [English]

An improved method for the determination of Triton X-100 in water samples has been developed using dispersive liquid–liquid micro extraction (DLLME) prior to HPLC analysis. The volume of extraction solvent (CHCl3), disperser solvent (acetone) and sample solution, pH, ionic strength, and extraction time were selected as interested variables in DLLME process. Firstly, a screening experiment, Taghochi two-level orthogonal array, was employed to identify the important factors. Then the elucidation and optimization relationship between the response and the important factors was investigated by response surface methodology (RSM). The central composite design as the most popular of the many classes of RSM designs was used. The optimum experimental conditions found from this statistical evaluation were included: sample volume: 10.0 mL, volume of extraction solvent (chloroform): 137.7 µL, volume of disperser solvent (acetone): 0.6 mL, centrifugation time: 5.0 min, pH: 6.2 (natural pH) , 2.5% (w/v) NaCl and extraction time: 6.0 min. Under the optimum conditions, the preconcentration factor of 120 was achieved. Calibration graph was linear in the range of 0.01-100.0 mg L−1 with correlation coefficient of 0.9961. The Limit of detection (LOD) of 3.0 µg L-1 was obtained for Triton X-100 determination

کلیدواژه‌ها [English]

  • DLLME
  • Triton X-100
  • Experimental design
  • HPLC