اندازه گیری نیتریت و نیترات بوسیله تشکیل 8-هیدروکسی کوئینولین بر پایه رنگهای آزو

نویسندگان

1 1 دانشکده شیمی، دانشگاه محقق اردبیلی اردبیل، ایران

2 دانشگاه پیام نور واحد اردبیل، ایران

چکیده

دو روش اسپکتروفتومتری حساس و گزینش پذیر برای اندازه گیری مقادیر ناچیز نیتریت و نیترات ارائه می گردد. دراین دو روش واکنش نیتریت با سولفادیمیدین(SD) و سیزاپراید(CP) در محیط اسیدی انجام شده٬ یون های دیازونیوم تشکیل شده و سپس این یون ها در محیط بازی با 8-هیدروکسی کینولین (HQ) واکنش می دهند تا رنگ های آزو مربوطه تشکیل شوند. جذب محلول ها در طول موج های 507 نانومتر برای محصول SD-HQ و در طول موج 532 نانومتر برای محصولCP-HQ اندازه گیری شدند. منحنی های درجه بندی در محدوده های غلظتی 5/2-05/0 و 0/5-04/0 میلی گرم در لیتر بترتیب برای سیستم های SD-HQ و CP-HQخطی بودند. انحراف استاندارد نسبی برای این روش های اندازه گیری نیتریت بترتیب برای سیستم های SD-HQ و CP-HQ ٬ 9/0-3/0 و 8/0-1/0 درصد بدست آمدند. نیترات نیز پس از استفاده از ستون کاهنده کادمیوم-مس به روش های ارائه شده٬ اندازه گیری شد. مزاحمت های انواع یون های خارجی مورد بررسی قرار گرفتند و روش های اندازه گیری ارائه شده٬ با موفقیت برای اندازه گیری نیتریت و نیترات در نمونه های آبی مختلف بکار برده شدند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determination of Nitrite and Nitrate by Forming Two 8-Hydroxyquinoline Based Azo Dyes

نویسندگان [English]

  • Habibollah Eskandari 1
  • Simin Isazadeh 2
1
2
چکیده [English]

Two sensitive and selective spectrophotometric methods are presented for the determination of trace amounts of nitrite and nitrate. It relies on the reaction of nitrite with sulfadimidine (SD) and cisapride (CP) in acidic medium to form diazonium ions, which are coupled with 8-hydroxyquinoline (HQ) in basic solutions to form the related azo dyes. Absorbances were measured at 507 nm for SD-HQ product and at 532 nm for CP-HQ product. The calibration curves were linear in the ranges of 0.05-2.5 and 0.04-5.0 mg L-1 for SD-HQ and CP-HQ systems, respectively. The relative standard deviations for the nitrite determination methods were obtained as 0.3-0.9% and 0.1-0.8% for SD-HQ system and CP-HQ system, respectively. Nitrate was also determined after using a cadmium-copper reducing column. Interferences of various foreign ions were tested and the methods were successfully applied to the determination of nitrite and nitrate in various water samples.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nitrite
  • Nitrate
  • Sulfadimidine
  • Cisapride
  • Spectrophotometry