تعیین مشخصه های سینتیکی و ترمودینامیکی واکنش نور تابی دو مشتق جدید تری آزین در سیستم پراکسی اگزالات

نویسندگان

1 دانشکده علوم، گروه شیمی، دانشگاه رازی کرمانشاه

2 دانشکده علوم، گروه شیمی، دانشگاه پیام نور

3 دانشکده علوم، گروه شیمی، دانشگاه مازندران

4 دانشکده علوم، گروه شیمی، دانشگاه قم

چکیده

در این کار نورتابی شیمیایی ناشی از واکنش تری کلرو پر اکسی اگزالات با هیدروژن پراکسید در حضور دو مشتق تری آزین به عنوان لومینوفور بررسی شده است. تاثیر غلظت تری آزین، هیدروژن پراکسید، پراکسی اگزالات، دما، غلظت و نوع کاتالیزور بررسی شده است. مشخصه‌های سینتیکی نورتابی شیمیایی از طریق مطابقت نتایج تجربی شدت نورتابی- زمان نشر، استخراج شده است. مشخصه‌های ترمودینامیکی فرایند نظیر انرژی فعالسازی و تابع گیبس فرایند بدست آمده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation and determination of kinetic and thermodynamic chemiluminescence characteristics of a novel peroxyoxalate system using two new triazine derivative

نویسندگان [English]

  • Mojtaba Shamsipur 1
  • Ali Yeganeh faal 2
  • Mohamad Javad Chaichi 3
  • Maryam Bordbar 4
1
2
3
4
چکیده [English]

The chemiluminescence arising from the reaction of bis(2,4,6-trichlorophenyl)oxalate (TCPO) with hydrogen peroxide in the presence of fluorescent brighteners 4,4’-Bis{[4-anilino-6-bis(2-hydroxyethyl)amino-1,3,5-triazin-2-yl]amino} stilbene-2,2’-disulfonic acid- disodium salts (Triaz I), 4,4’-Bis{[4-6-anilino -1,3,5-triazin-2-yl]amino}stilbene-2,2’-disulfonic acid- disodium salts (Triaz II) has been studied. The influence of concentration of Triazinyl, TCPO, hydrogen peroxide, catalysts concentration, catalyst type and temperature on the chemiluminescence was investigated. The kinetic parameters for the peroxyoxalate-chemiluminescence of Triazinyl were appraise from computer fitting of the resulting intensity–time plots. The activation parameters such as Ea and G, were evaluated from temperature dependence of the corresponding fall rate constants.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The kinetic and thermodynamic parameters, Peroxyoxalate-chemiluminescence
  • Triazinyl
  • Fluorescent Brightener
  • H2O2, TCPO