روش حداقل مربعات جزئی برای اندازه گیری اسپکتروفوتومتری اوراسیل و 5- فلئوراسیل در نمونه‌های بیولوژیکی افزوده شده

نویسندگان

گروه شیمی تجزیه، دانشکده شیمی، دانشگاه یاسوج، ایران

چکیده

یک روش اسپکتروسکوپی کمی برای تجزیه‌ی همزمان مخلوط دو جزئی اوراسیل(UR) و 5- فلورواوراسیل (5-FU)، با استفاده از کالیبراسیون چند متغیره پیشنهاد شده است. با استفاده از روش های کالیبراسیون چند متغیره از قبیل کمترین مربعات جزئی (PLS) امکان دستیابی به طراحی یک مدل برای مقادیر غلظتی، از مخلوط مورد استفاده در محدوده ی کالیبراسیون وجود دارد. در این مطالعه؛ مدل کالیبراسیون بر روی طیف جذبی در محدوده ی 314-220 نانومتر اعمال شده است. PLS برای ترکیبی از سری کالیبراسیون شامل UR و 5-FU به ترتیب در محدوده ی غلظت 02/28-12/1 و 76/38-30/1 (میکروگرم بر میلی لیتر) استفاده شد. مجموع مربعات خطای پیشگویی (PRESS) به ترتیب برای UR و 5-FU 5172/0 و 8191/3 و مجذور میانگین خطای استاندارد پیشگویی (RMSEP) به ترتیب 2936/0 و 7978/0 بود. این روش اندازه‌گیری همزمان UR و 5-FU را در نمونه های سنتزی و واقعی فراهم می سازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Partial least squares method for simultaneous spectrophotometric determination of uracil and 5-fluorouracil in spiked biological samples

نویسندگان [English]

  • Habibollah Khajehsharifi
  • Samaneh Soleimanzadegan
چکیده [English]

A quantitative spectroscopic method using multivariate data models based upon ultraviolet spectroscopy, is proposed for the simultaneous analysis of binary mixtures of uracil (UR) and 5-fluorouracil (5-FU). By multivariate calibration methods, such as partial least squares (PLS), it is possible to obtain a model adjusted to the concentration values of the mixtures used in the calibration range. In this study, the calibration model is based on absorption spectra in the 220–314 nm range for 25 different mixtures of UR and 5-FU. PLS was used for the construction of the calibration sets containing UR and 5-FU in the concentration range of 1.12-28.02 and 1.30-38.76 (in μg mL-1), respectively. Prediction error sum of squares (PRESS) was 0.5172 and 3.8191 and the root mean standard error of prediction (RMSEP) was 0.2936 and 0.7978 for UR and 5-FU, respectively. This procedure allows the simultaneous determination of UR and 5-FU in synthetic and spiked real samples.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Simultaneous determination
  • Partial least squares, Uracil
  • 5-fluorouracil
  • Biological samples