سنتز و مشخصه یابی نانوذرات CdS:Zn توسط روش تابش دهی مایکروویو

نویسندگان

آزمایشگاه رشد بلور، دانشکده فیزیک، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

چکیده

چکیده: نانوذراتCd1-xZnxS (x = 0-0.3) با استفاده از تابش دهی مایکروویو در اتیلن گلیکول تهیه گردید. روی استات، کادمیم استات و تیو استامید به ترتیب به عنوان منابع روی، کادمیم و گوگرد مورد استفاده قرار گرفتند. قله‌های تفرق الگوهای تفرق اشعه ایکس (XRD) نانوذرات یک جابجایی به زوایای بزرگتر در اثر افزایش میزان روی موجود نشان داد. طیف نگاری بازتابی نفوذ (DRS) نمـونه‌ها آشکار نمود که لبه‌های جذب نانو ذرات Cd1-xZnxS در اثر افزایش اندازه x، به سمت آبی جابجا گردیدند. داده‌های حاصل از تجزیه و تحلیل متفرق کننده انرژی اشعه ایکس (EDX)، قابلیت امواج مایکروویو را برای تولید یک ترکیب مورد نظر اثبات نمود. مطالعات FTIR نمونه ها، حضور روی را در ترکیبات تولید شده آشکار نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Synthesis and characterization of CdS:Zn nanoparticles by microwave irradiation method

نویسندگان [English]

  • Asiyeh Mohammadnezhad
  • Hamid Reza Gholipour Dizaji
چکیده [English]

Nanoparticles of Cd1-xZnxS (x = 0-0.3) were prepared in ethylene glycol using microwave irradiation. Zinc acetate, cadmium acetate and thioacetamide were used as the sources of zinc, cadmium and sulfur respectively. Diffraction peaks in powder X-ray diffraction (XRD) patterns of the nanoparticles showed a gradual shift to higher angles with increase in zinc content. Diffuse reflectance spectroscopy (DRS) of the specimens revealed that the absorption edges for Cd1-xZnxS nanoparticles blue-shifted upon increasing x value. Energy dispersive X-ray analysis (EDX) data proved the ability of microwave in producing a desired compound. FTIR studies of the specimens revealed the presence of Zn in the produced compounds.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cd1-xZnxS nanoparticles
  • microwave irradiation
  • X-ray diffraction (XRD)
  • diffuse reflectance spectroscopy (DRS)