استخراج با آب فوق گرم تیمول از دانه‌های زنیان با کمک طراحی آزمایش تاگوچی

نویسندگان

دانشکده مهندسی شیمی نفت و گاز، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

چکیده

در این مطالعه، اسانس دانه‌های زنیان با فرآیند استخراج آب دمای زیر بحرانی (SWE) استخراج شد. تیمول به عنوان ترکیب اصلی اسانس استخراج شده با کروماتوگرافی گازی و کروماتوگرافی گازی-طیف سنجی جرمی تعیین مقدار شد. این استخراج با استفاده از روش طراحی تاگوچی تحت شرایط زیر: دما (100، 150 و 175 درجه سلسیوس)، اندازه ذرات (25/0، 5/0 و 0/1 میلی‌متر) و دبی‌های جریان آب (0/1، 0/2 و 0/4 میلی‌لیتر بر دقیقه) انجام شد. شرایط بهینه بدست امده از آنالیز نسبت سیگنال به نویز بر حسب مقدار تیمول 175 درجه سلسیوس، 25/0 میلی‌متر و 0/2 میلی‌لیتر بر دقیقه بود. بازده SWE در شرایط بهینه با دیگر روش‌های متداول مانند هیدروتقطیر و استخراج سوکسله قابل مقایسه بود. نتایج SWE مقدار بالاتری از تیمول (248/25 میلی‌گرم بر گرم نمونه خشک شده) نسبت به هیدروتقطیر (992/13) و استخراج سوکسله (209/7) نشان داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Subcritical water extraction of Thymol from Ajowan seeds by Taguchi experimental design

نویسندگان [English]

  • Neda Badrkhani
  • Maryam Khajenoori
  • Ali Haghighi Asl
چکیده [English]

In this study, the essential oil of Ajowan seeds was extracted by subcritical water extraction process (SWE). Thymol as the main component of the extracted essential oils was quantified by GC and GC–mass spectrometry. This extraction has been performed using Taguchi design approach under following conditions: temperature (100, 150 and 175 ◦C), mean particles size (0.25, 0.5 and 1 mm) and water flow rates (1.0, 2.0 and 4.0 mL/min). The optimum conditions as obtained from signal-to-noise ratio analysis in terms of amount Thymol were as follows: 175 ◦C, 0.25 mm and 2.0 mL/min. The SWE efficiency at optimized conditions was compared with the other conventional methods such as hydrodistillation and Soxhlet extraction. The SWE results showed a higher amount of Thymol (25.248 mg/g dried sample) than hydrodistillation (13.992) and Soxhlet extraction (7.209).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Subcritical water extraction
  • Ajowan seeds
  • Thymol
  • Taguchi design