اندازه گیری همزمان آسکوربیک اسید، دوپامین و اوریک اسید به روش ولتامتری پالس تفاضلی با استفاده از الکترود گلاسی کربن اصلاح شده با Poly(Chromazurol s)

نویسندگان

1 گروه شیمی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 گروه بیوشیمی، واحد فلاورجان، دانشگاه آزاد اسلامی، فلاورجان، ایران

چکیده

در این روش Chromazurol s به روش الکتروشیمیایی بر روی الکترود گلاسی کربن پلیمریزه شده است. الکترود گلاسی که به این طریق اصلاح شده است، دارای اثر الکتروکاتالیکی برای اکسایش آسکوربیک اسید در بافر فسفاتی با pH برابر 0/3 می‌باشد. الکترود اصلاح شده برای اندازه گیری همزمان آسکوربیک اسید(AA)، دوپامین (DA) و اوریک اسید (UA)استفاده شده است. پارامترهای تجزیه ای روش بهینه شدند و رفتار الکترود اصلاح شده مورد مطالعه قرار گرفت. منحنی درجه‌بندی روش پیشنهادی در محدوده های 2200-0/3 میکرومولار AA، 980-09/0 میکرومولار DA و 900-05/0 میکرومولارUA دارای پاسخ خطی می باشد. حد تشخیص روش 7/1 میکرومولار AA، 05/0 میکرومولار DA و 03/0 میکرومولار UA بدست آمد. از الکترود ساخته شده برای اندازه گیری AA، DA و UA در در محلول تزریق، قرص ویتامینC و نمونه ادرار استفاده شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Simultaneous Determination of Ascorbic Acid, Dopamine, and Uric Acid by Differential Pulse Voltammetry Using Poly(Chromazurol s) Modified Glassy Carbon Electrode

نویسندگان [English]

  • Masoumeh Taei 1
  • Abouzar Sharifzadeh 1
  • Fouladgar Masoud 2
  • Foroozan Hasanpour 1
1
2
چکیده [English]

The Chromazurol s has been electropolymerized on the glassy carbon electrode and the Poly- Chromazurol s modified glassy carbon electrode (PCSMGCE) has shown excellent electrocatalytic activity toward the oxidation of ascorbic acid in phosphate buffer solution (pH=3). It was used for the simultaneous determination of ascorbic acid (AA), dopamine (DA), and uric acid (UA). Analytical parameters were optimized and electrochemical behavior of modified electrode was studied. The calibration curves were obtained over the range of 3.0-2200.0 µmol L–1 AA, 0.09-980.0 µmol L–1 DA, and 0.05-900.0 µmol L–1 UA. Detection limits of 1.7 µmol L–1 AA, 0.05 µmol L–1 DA, and 0.03 µmol L–1 UA were obtained at pH 3.0. Prepared modified electrode had satisfactory results for determination of DA, AA and UA in dopamine injection solution, vitamin C tablets and human urine samples.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Poly(Chromazurol s)
  • Glassy carbon electrode
  • Ascorbic acid
  • Dopamine
  • Uric acid
  • Differential pulse voltammetry