اندازه گیری ولتامتری موج مربعی اسکوربیک اسید در نمونه های غذایی و دارویی با بکارگیری یک الکترود خمیر کربن اصلاح شده با مایع یونی و نانوذره اکسید روی

نویسندگان

1 دانشکده صنایع غذایی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، مازندران، ایران

2 دانشکده علوم و فناوری نوین، گروه شیمی، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری، کرمان، ایران

3 دانشکده شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، مازندران، ایران

چکیده

چکیده: در این کار سنتز و کاربرد نانو ذرات روی اکسید و مایع یونی 1و3 دی پروپیل ایمیدازولینیوم برماید به عنوان سنسور حساس برای اندازه‌گیری اسکوربیک اسید با استفاده از الکترود خمیر کربن استفاده شد. ولتاموگرام چرخه‌ای نشان می‌دهد که پیک اکسیداسیون برگشت ناپذیر در پتانسیل 350 میلی ولت که مربوط به اکسیداسیون اسکوربیک اسید است. در مقایسه با الکترود خمیر کربن پاسخ الکتروشیمیایی افزایش می‌یابد. الکترواکسیداسیون اسکوربیک اسید وابسته با pH بوده و دو الکترون و دو پروتون را در واکنش که تحت کنترل نفوذ است از خود نشان می‌دهد. تحت شرایط بهینه، جریان اکسیداسیون اسکوربیک اسید دو رنج خطی با حد تشخیص 004/0 میکرومولار از خود نشان می‌دهد. سنسور جدید با موفقیت و حساسیت برای اندازه گیری اسکوربیک اسید در نمونه های آب سبزیجات و میوه و نمونه قرص بکارگرفته شده است و داده‌ها با یک روش دیگر مقایسه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Square wave voltammetric determination of ascorbic acid in food and pharmaceutical samples using a novel room temperature ionic liquid ZnO nanoparticles carbon paste electrode

نویسندگان [English]

  • Maryam Najafi 1
  • Majede Bijad 1
  • Afsaneh Lal Sanati 2
  • Fatemeh Karimi 3
  • Mohammad Ali Khalilzadeh 3
  • Hassan Karimi-Maleh 2
1
2
3
چکیده [English]

In this paper we report synthesis and application of ZnO nanoparticle (ZnO/NPs) and 1, 3-dipropylimidazolium bromide as high sensitive sensors for voltammetric determination of ascorbic acid (AA) using carbon paste electrode. The ZnO/NPs was characterized with different methods such as TEM and XRD. The cyclic voltammogram showed an irreversible oxidation peak at 0.35 V (vs. Ag/AgClsat), which corresponded to the oxidation of AA. Compared to common carbon paste electrode, the electrochemical response was greatly improved. The electro-oxidation of AA occurred in a pH-dependent 2e− and 2H+ process, and the electrode reaction followed a diffusion-controlled pathway. Under the optimum conditions, the voltammetric oxidation peak current of AA showed two linear dynamic ranges with a detection limit of 0.04 μM for AA. The novel sensor has been found selective and successfully implemented for the determination of AA in fresh vegetable juice fruit juices, tablet and tablet samples without previous preparation and were compared with a published electrochemical method.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ascorbic acid, 1, 3-dipropylimidazolium bromide, ZnO nanoparticle
  • Carbon paste electrode