سنتز و شناسایی پلی‌سالیسیل آلدهید بوسیله اکسایش تراکمی ترکیب باز شیف ((2،4-دی کلروفنیل‌ایمینو)متیل)فنول

نویسندگان

1 دانشکده شیمی، دانشگاه گلستان، گرگان، ایران

2 دانشکده شیمی، دانشگاه باردو، باردو، بنگال غربی، هند

چکیده

در این مقاله، پلی‌سالیسیل آلدهید (PSA) بوسیله اکسایش تراکمی (OP) ترکیب ((2،4- دی کلروفنیل‌ایمینو) متیل) فنول با NaOCl و در محلول مایی نمک قلیایی بین دمای50 تا 90 درجه سلسیوس تهیه و به کمک تکنیک‌های 1H-NMR، FT-IR، UV-Visو TGA/DTA شناسایی شد. بازده تبدیل در شرایط بهینه [sal-2,4-Clan]0 = 0.02، [KOH]0= 0.1 و [NaOCl]0 = 0.12 mol/L، در دمای 90 درجه سلسیوس و مدت زمان 10 ساعت، 61.23% می‌باشد. بعلاوه، ساختار بلوری ترکیب sal-2,4-Clan به کمک پراش پرتو ایکس تک بلور تعیین شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Synthesis and Characterization of Polysalicylaldehyde (PSA) by Oxidative Polycondensation of Schiff base Compound [(2,4-dichlorophenylimino)methyl]-phenol

نویسندگان [English]

  • Aliakbar Dehno Khalaji 1
  • Milad Kazemnejadi 1
  • Hossein Mighani 1
  • Debasis Das 2
1
2
چکیده [English]

In this paper, polysalisylaldehyde (PSA) has been synthesized from the oxidative polycondensation (OP) of 2-[(2,4-dichlorophenylimino)methyl]-phenol (sal-2,4-Clan) with NaOCl in an aqueous alkaline medium between 50 and 90°C and characterized by 1H-NMR, FT-IR, UV-Vis and TGA/DTA techniques. The conversion of PSA was 61.23% in optimum conditions such as [sal-2,4-Clan]0 = 0.02, [KOH]0= 0.1 [NaOCl]0 = 0.12 mol/L at 90°C for 10 h. Additionally, the crystal structure of sal-2,4-Clan has been determined by single-crystal X-ray crystallography.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Polysalisylaldehyde
  • Oxidative polycondensation
  • X-ray crystallography