سنتز نانوکامپوزیت گرافنی آرایش یافته با نانوذرات مس و کاربرد آن در فروپاشی ماده رنگزای آزو

نویسندگان

گروه پژوهش تجزیه و ارزیابی مواد، پژوهشگاه صنعت نفت، تهران، ایران

چکیده

گرافن به عنوان پدیده سال‌های اخیر با داشتن خواص فیزیکوشیمیائی بی نظیر، جای خود را در علم مواد باز کرده است. اگر بتوان ویژگی‌های گرافن را با سایر نانو مواد تلفیق نمود، می‌توان نانو کامپوزیت‌های بی نظیری ساخت که یکی از این راه‌ها آرایش صفحات گرافنی با نانوبلورها می‌باشد. از سوی دیگر استفاده از فلزات صفر ظرفیتی برای پاکسازی پساب‌های آلوده فناوری با مقبولیت گسترده است. در این تحقیق کامپوزیت گرافنی آرایش یافته با نانوذرات مس سنتز و ساختار آن با روش‌های مختلف مورد بررسی قرار گرفت. سپس امکان کاربرد نانوکامپوزیت در حذف ماده رنگزای 4- (2- پیریدیل آزو) رسورسینول بررسی شد. نتایج نشان می‌دهند که تحت شرایط بهینه، حذف mL 50 محلول‌ mg L-1100 ماده رنگزا با استفاده از g L-12 نانوکامپوزیت امکان پذیر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Synthesis of copper nanoparticle- decorated graphene oxide nanocomposite and its application in azo dye degradation

نویسندگان [English]

  • Tahereh Poursaberi
  • Hadi Ghanbarnejad
  • Mohammad reza Shoja
  • Mohsen Bahari Yamchelu
چکیده [English]

Graphene with unique physico-chemical properties is known as a new phenomenon in material science. Combining the properties of graphene with other nanomaterials, results in exceptional nanocomposites. One route is the decoration of graphene sheets with nanocrystals. On the other hand application of zero valent metals for the wastewater treatment is a widely accepted technology. In this study the nanocopper decorated graphene composite was synthesized and characterized using different methods. The possibility of its application in the degradation of 4-(2-pyridylazo) resorcinol dye was investigated. The results showed that under optimal conditions, degradation of 50 ml dye solution (100 mg L-1) with 2 g L-1 of nanocomposite is achievable.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nanocomposite
  • Graphene
  • Copper nanoparticles
  • 4-(2-pyridylazo) resorcinol
  • Degradation