سنتز رنگهای دی‌آزو در دمای اتاق با استفاده از سلولز سولفوریک اسید

نویسندگان

دانشکده شیمی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

چکیده

در این تحقیق سنتز رنگ‌های دی آزو با استفاده از روش جدیدی مورد بررسی قرار گرفته است. در این روش از سلولز سولفوریک اسید به عنوان منبع پروتون برای تولید نمک دی‌آزونیوم استفاده و آنیون حاصله در کنار نمک دی‌آزونیوم ArN2+ -O3SO- Cellulose ) ( سبب پایداری این نمک در دمای محیط و همچنین موجب عدم استفاده از اسیدهای خطرناک می‌شود. از طرف دیگر تولید نمک‌های دی‌آزونیوم در شرایط بدون حلال و با ساییدن و مخلوط نمودن آمین، سدیم نیتریت و سلولز سولفوریک اسید در هاون صورت گرفته است. در مرحله‌ی بعدی حلقه های بنزنی فعال به مخلوط موجود در هاون اضافه و با ساییدن مجدد واکنش جفت شدن انجام می‌شود. بدین ترتیب با استفاده از سلولز سولفوریک اسید رنگ‌های دی آزو با استخلاف‌های گوناگون در دمای محیط و فشار معمولی، در یک ظرف، با راندمان بالا و زمان کوتاه تولید می‌گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Synthesis of diazo dyes using the cellulose sulfuric acid at room temperature

نویسندگان [English]

  • Firouzeh Nemati
  • Sara Gadim Alizadeh
  • Ali Elhampour
چکیده [English]

This article, describes a new method for synthesis of diazo dyes. In this protocol, cellulose sulfuric acid has been used as a proton source for producing diazonium salts. The resulting anion, in the presence of diazonium salt (ArN2+-O3SO-Cellulose), causes high stability of this salt at room temperature, and also results avoidance the use of harmful acids. This procedure for the preparation of diazonium salt was carried out under solvent free condition. The mixtur of amine, sodium nitrite and cellulose sulfuric acid, was grinded in a mortar and by grinding futher, coupling reaction was carried out. So by using cellulose sulfuric acid, diazo dyes with different derivatives were prepared in good to excellent yields and short reaction time, in one pot under ambient condition.

کلیدواژه‌ها [English]

  • diazonium salt
  • cellulose sulfuric acid
  • diazo dyes
  • solvent free