سنتز نانو ذرات مغناطیسی Fe3O4 و کاربرد آن برای استخراج و پیش تغلیظ دارو از نمونه های محیطی

نویسندگان

1 1گروه شیمی تجزیه، دانشکده شیمی، دانشگاه آزاد تهران شمال، ایران

2 گروه شیمی تجزیه، پژوهشکده مواد غذایی و کشاورزی، پژوهشگاه استاندارد، کرج، ایران

چکیده

در این تحقیق ابتدا نانو ذرات مغناطیسی اکسید آهن به روش همرسوبی سنتز شد سپس کارایی نانو ذرات اصلاح شده با سورفکتانت سدیم دودسیل سولفات (SDS) به عنوان جاذب برای استخراج مقادیر ناچیز داروی تربینافین هیدروکلراید از پساب شرکت داروسازی مورد ارزیابی قرار گرفت. پارامترهای موثر بر فرآیند استخراج بررسی و بهینه شدند، سپس داروی مورد نظر با استفاده از تکنیک کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا (HPLC) تعیین مقدار شد. پارامترهای موثر بر روی بازده استخراج دارو از قبیل pH محلول، مقدار سورفکتانت SDS، زمان استخراج، نوع شوینده، حجم شوینده و زمان واجذب مورد بررسی و بهینه سازی قرار گرفت. تحت شرایط بهینه منحنی کالیبراسیون در گستره ٤٠٠-١ میکروگرم بر لیتر خطی بود و ضریب همبستگی ٩٩٩٨/۰ بدست ﺁمد. فاکتور تغلیظ برای ٢۵ میلی لیتر محلول دارو ۷۴ و حد تشخیص روش، مقدار ۵/٠ میکروگرم بر لیتر حاصل شد. همچنین درصد انحراف استاندارد نسبی (RSD%) روش برای غلظت ٢۰ میکروگرم بر لیتر با ٣ تکرار پیاپی در یک روز و بین چند روز به ترتیب ١ و ٥/٣ بدست آمد. بر اساس نتایج بدست آمده، روش پیشنهادی برای اندازهگیری داروی تربینافین هیدروکلراید در پساب شرکت داروسازی به کار گرفته شد که نتایج رضایتبخشی حاصل شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Synthesis of magnetic nanoparticles (Fe3O4) and its application for extraction and preconcentration of drug sample from environmental samples

نویسندگان [English]

  • Manoochehr Bahmaie 1
  • Laleh Abbasi 1
  • Mohammad Faraji 2
1
2
چکیده [English]

In this paper, the first part the chemical co-precipitation method was used in the preparation of magnetic nanoparticles and then application of SDS-coated Fe3O4 NPs as an adsorbent for extraction of trace amounts of terbinafine hydrochloride from pharmaceutical company wastewater was investigated. Then the drug was determined by high performance liquid chromatography with UV detection (HPLC/UV). The effects of various parameters on the extraction efficiency such as pH of solution, amount of SDS surfactant, extraction time, eluent type and desorption condithions were studied and optimized. Under the optimal conditions, the calibration curve was linear in the range of 1.0–400 µgL-1 with a correlation coefficient of 0.9998. Enrichment factor of 74 and limit of detection of 0.5µgL-1 were obtained. Also, the percent relative intra-day and inter-day standard deviation (R.S.D %) based on three replicate determinations were 1.0 and 3.5%, respectively. According to the results, the proposed method was successfully applied to extraction of terbinafine from environmental samples and satisfactory results were obtained.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Solid-phase extraction
  • Terbinafine hydrochloride
  • High performance liquid chromatography
  • Magnetite nanoparticles (Fe3O4 )