مطالعه اسپکتروسکوپی IR، آنالیز NBO، HOMO-LUMO و برخی محاسبات بر روی H2O،H2S ، H2Se و H2Te توسط روش DFT

نویسندگان

1 گروه شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر، اهر، ایران

2 گروه مهندسی شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر، اهر، ایران

3 گروه شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه، امیدیه، ایران

چکیده

در این تحقیق، طیف سنجی IR، مطالعات NBO، آنالیز HOMO-LUMO، تعیین قطبیت، طول پیوند‌ها، زاویه پیوند‌ها، بار الکتریکی اتم‌ها، سختی کل، نرمی، الکتروندوستی و پتانسیل شیمیایی از H2O به H2Te محاسبه شده است. محاسبات با استفاده از DFT (نظریه تابعی دانسیته) با روشهای (PBEPBE و HCTH ) و با مجموعه پایه DGDZVP انجام شده است. مطابق محاسبات قطبش‌پذیری از H2Oبه H2Te افزایش یافته و اختلاف انرژی HOMO-LUMO یا به عبارتی گاف انرژی کاهش می‌یابد. با استفاده از طیف سنجی IR نوع شیوه‌های ارتعاشی فعال در ترکیبات مطالعه شده است. فرکانس‌های ارتعاشی، با افزایش طول پیوند از H2O به H2Te کاهش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

IR spectroscopic study, HOMO-LUMO, NBO analysis, and some calculations on H2O, H2S, H2Se and H2Te by density functional method

نویسندگان [English]

  • Leile Rahimi ahar 1
  • Zohreh Rahimi ahar 2
  • Lida Asadi 3
1
2
3
چکیده [English]

In this investigation, IR spectroscopy, HOMO-LUMO analysis, NBO analysis, polarity determination, bond length, bond angle, natural charge of atoms, hardness, Softness, electrophilicity index and chemical potential from H2O to H2Te are calculated. DFT (Density Functional Theory) calculations with methods (PBEPBE and HCTH) and DGDZVP basis set were performed. According to the calculations, polarizability increases from H2O to H2Te and the HOMO–LUMO energy gap decreases. Using IR spectroscopy, vibrational active modes of the compounds have been studied. The vibrational frequencies decreases from H2O to H2Te due to the increase in bond length.

کلیدواژه‌ها [English]

  • IR
  • HOMO-LUMO
  • hydrides of VI group
  • DFT