بررسی تخریب پی نیتروفنول در راکتور بستر پر شده چرخان در حضور واکنشگر فنتون

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

10.22075/chem.2022.25076.2022

چکیده

در این مقاله به بررسی تخریب پی نیترو فنول (PNP) از طریق فناوری گرانش بالا در حضور واکنشگر فنتون پرداخته شده است. در این فرایند از یک راکتور بستر پر شده چرخان با پکینگ تیغه‌ای شامل دوازده تیغه استفاده شد. هدف از این کار بررسی اثر pH (3، 4 و 5)، همچنین سرعت چرخش بستر پر شده چرخان (600، 800، 1000 و 1200 دور بر دقیقه)، سرعت جریان ورودی مایع (50 و100 لیتر بر ساعت)، مقدار هیدروژن پراکسید (1/25، 2/25، 3/25 و 4/25 میلی لیتر) و غلظت سولفات آهن هفت آبه (0/1، 0/3، 0/4، 0/5 و0/6 میلی‌مولار ) بر میزان تخریب PNP می‌باشد. محلول اولیه حاوی100 میلی گرم بر لیتر PNP است. نتایج نشان داد که افزایش بیش از حد سرعت چرخش (بیش از 800 دور بر دقیقه) و افزایش نرخ جریان ورودی مایع به 100 لیتر بر ساعت کمکی به تخریب آلاینده نمی‌کند و موجب کاهش بازده حذف PNP می‌شود. افزایش مقدار هیدروژن پر اکسید از 1/25 تا 3/25 میلی لیتر موجب بهبود تخریب آلاینده می‌شود ولی افزایش این مقدار به 4/25 کمکی به بهبود فرایند حذف PNP نمی‌کند. افزایش غلظت سولفات آهن هفت آبه از 0/1 تا 0/5 میلی مولار موجب کاهش زمان تخریب PNP می‌شود ولی افزایش غلظت به 0/6 میلی مولار نتیجه عکس دارد. در بهترین حالت، یعنی pH برابر 5، سرعت چرخش800 دور بر دقیقه، سرعت جریان ورودی مایع برابر 50 لیتر بر ساعت، غلظت +Fe2 برابر 0/5میلی مولار و مقدار H2O2 برابر 3/25 میلی لیتر، PNP در 70 دقیقه به طور کامل (100%) تخریب شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of p-nitrophenol degradation in a rotating packed bed reactor in the presence of Fenton reagent

نویسندگان [English]

  • Maryam Ghorbani Aghbolaghi
  • Mahdieh Abolhasani
Faculty of Chemical, Petroleum and Gas Engineering, Semnan University, Semnan, Iran
چکیده [English]

In this paper, the degradation of p-nitrophenol (PNP) by high gravity technology in the presence of Fenton reagent is investigated. In this process, a rotating packed bed reactor with a blade packing consisting of twelve blades was used. The purpose of this study was to investigate the effect of pH (3, 4, and 5), as well as the rotational speed of the rotating packed bed (600, 800, 1000, and 1200 rpm), the flow rate of inlet liquid (50 and 100 l/h), the dosage of hydrogen peroxide (1.25, 2.25, 3.25 and 4.25 ml) and the concentration of ferrous sulfate (0.1, 0.3, 0.4, 0.5 and 0.6 mM) on the PNP degradation. The initial solution contains 100 mg / l PNP. The results showed that excessive increase of rotational speed (more than 800 rpm) and increase of liquid inlet flow rate to 100 l/h did not contribute to the degradation of pollutant and reducing PNP removal efficiency. Increasing the amount of hydrogen peroxide from 1.25 to 3.25 ml improves the degradation of the pollutant, but increasing this amount to 4.25 does not help to improve the PNP removal process. Increasing the concentration of ferrous sulfate from 0.1 to 0.5 mM reduces the degradation time of the contaminant, but increasing the concentration to 0.6 mM has the opposite effect. In the best case, ie pH 5, the rotational speed of 800 rpm, the liquid inlet flow rate of 50 l/h, Fe2 + concentration of 0.5 mM, and H2O2 of 3.25 ml, PNP in 70 minutes destroyed completely (100%).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rotating packed bed reactor
  • Fenton oxidation
  • Water treatment
  • P-nitrophenol