اکسایش انتخابی سولفیدها با هیدروژن پراکسید در حضور یک کمپلکس اورتو-آمینوفنولی مولیبدن جدید: سولفوکسید در مقابل سولفون

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 بخش شیمی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

2 دانشکده شیمی، دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان ،زنجان، ایران

چکیده

در این مطالعه یک روش کارآمد برای اکسایش انتخابی سولفیدها به سولفوکسیدها یا سولفونها در شرایط حلالی و بدون حلال با استفاده از هیدروژن پراکسید 25% در حضور یک کمپلکس جدید اورتو-آمینوفنولی مولیبدن ارائه شده است. مطالعات ESI-MS, UV-Vis و FT-IR کوئوردینانس شدن دو لیگند اورتو-آمینوفنولی متفاوت را به مولیبدن نشان داده است. تاثیر عوامل مختلف از جمله نوع حلال و مقدار اکسنده بر میزان تبدیل و انتخابگری واکنش اکسایش بررسی شد؛ با استفاده از مقادیر بهینه اکسنده، انجام واکنش در اتانول و در شرایط بدون حلال به ترتیب به تولید انتخابی سولفوکسید و سولفون منجر می‌شود. مشاهده اکسایش کامل ترکیب دارای واکنش پذیری بسیار پایین دی‌بنزوتیوفن در شرایط ملایم، کارایی بالای این سیستم کاتالیزوری را نشان داده است. علاه بر این، اکسایش انتخابی سولفیدها به سولفون های معادل در شرایط بدون حلال، روشی سازگار با محیط زیست مناسبی برای تهیه سولفونها فراهم کرده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A selective Oxidation of Sulfides with Hydrogen peroxide in the Presence of New o-Aminophenol Molybdenum Complex : Sulfoxide vs. sufones

نویسندگان [English]

  • Elham Safaei 1
  • Zahra Alaji 2
1 Department of Chemistry, Shiraz University, Shiraz, Iran
2 Faculty of Chemistry, Zanjan University of Graduate Studies, Zanjan, Iran
چکیده [English]

An efficient and eco-compatible route for the selective oxidation of a variety of sulfides to the corresponding sulfones with 30% aqueous H2O2 as an oxidant and a molybdenum complex as a catalyst, is described. This new o-aminophenol based oxo-molybdenum complex was synthesized and characterized by ESI-MS, UV-Vis and FT-IR techniques. The effects of reaction variables such as solvent, and oxidant amount on the catalytic selectivity towards sulfone compound, were systematically investigated. Deep desulfurization of dibenzothiophene (DBT) with high selectivity was achieved using this catalytic system at 60°C under atmospheric pressure. This solvent free route provides an atom-efficient protocol for the oxidation of bulky organic sulfides in fossil fuels.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Selective oxidation
  • of sulfides؛ o-Aminophenol Molybdenum Complex؛ sulfoxide؛ sulfone؛ solvent free condition
[1] B. Meunier, Biomimetic oxidations catalyzed by transition metal complexes, World Scientific, (2000) pp. 19.
[2] N.S. Venkataramanan, G. Kuppuraj, S. Rajagopal, Coord. Chem. Rev., 249 (2005) 1249.
[3] E. Block, Reactions of organosulfur compounds, Elsevier Science, (1978) pp. 1.
[4] M. Sovova, P. Sova, Ceska a Slovenska farmacie : casopis Ceske farmaceuticke spolecnosti a Slovenske farmaceuticke spolecnosti, (2003) pp. 82.
[5] M. Focke, A. Feld, K. Lichtenthaler, FEBS Lett., 261 (1990) 106.
[6] K.C. Agarwal, Med. Res. Rev., 16 (1996) 111.
[7] G. Merino, A.J. Molina, J.L. García, M.M. Pulido, J.G. Prieto, A.I. Alvarez, J. Pharm. Pharmacol., 55 (2003) 757.
[8] B. Kotelanski, R.J. Grozmann, J.N. Cohn, Clin. Pharmacol. Ther., 14 (1973) 427.
[9] R. Chawla, R. Kapoor, A.K. Singh, L.D.S. Yadav, Green Chem., 14 (2012) 1308.
[10] R.L. Atienza, H.S. Roth, K.A. Scheidt, Chem. Sci., 2 (2011) 1772.
[11] D. Rosario-Amorin, S. Ouizem, D.A. Dickie, R.T. Paine, R.E. Cramer, B.P. Hay, J. Podair, L.H. Delmau, Inorg. Chem., 53 (2014) 5698.
[12] A.-N.R. Alba, X. Companyó, R. Rios, Coord. Chem. Rev. ,39 (2010) 2018.
[13] E.N. Prilezhaeva, Russ. Chem. Rev., 70 (2001) 897.
[14] L.A. Paquette, Acc. Chem. Res., 1 (1968) 209.
[15] K.J. Stanger, J.W. Wiench, M. Pruski, J.H. Espenson, G.A. Kraus, R.J. Angelici, J. Mol. Catal. A: Chem., 243 (2006) 158.
[16] K.A. Gray, O.S. Pogrebinsky, G.T. Mrachko, L. Xi, D.J. Monticello, C.H. Squires, Nat. Biotechnol., 14 (1996) 1705.
[17] S. Adak, T.P. Begley, J. Am. Chem. Soc., 138 (2016) 6424.
[18] S. Liu, C. Zhang, T. Su, T. Wei, D. Zhu, K. Wang, Y. Huang, Y. Dong, K. Yin, S. Xu, Proteins: Struct., Funct., Bioinf. 82 (2014) 1708.
[19] X. Zhou, C. Zhao, J. Yang, S. Zhang, Energy Fuels, 21 (2007) 7.
[20] K. Castillo, J. Parsons, D. Chavez, R.R. Chianelli, J. Catal., 268 (2009) 329.
[21] V. Hulea, F. Fajula, J. Bousquet, J. Catal., 198 (2001) 179.
[22] L. Xu, J. Cheng, M.L. Trudell, J. Org. Chem., 68 (2003) 5388.
[23] H. Egami, T. Katsuki, J. Am. Chem. Soc., 129 (2007) 8940.
[24] F. Gregori, I. Nobili, F. Bigi, R. Maggi, G. Predieri, G. Sartori, J. Mol. Catal. A: Chem., 286 (2008) 124.
[25] F. Rajabi, S. Naserian, A. Primo, R. Luque, Adv. Synth. Catal., 353 (2011) 2060.
[26] B. Karimi, M. Khorasani, ACS Catalysis, 3 (2013) 1657.
[27] J. Přech, R.E. Morris, J. Čejka, Catal. Sci. Tech., 6 (2016) 2775.
[28] J.P. Caradonna, P.R. Reddy, R.H. Holm, J. Am. Chem. Soc., 110 (1988) 2139.
[29] J.r.A. Schachner, P. Traar, C. Sala, M. Melcher, B.N. Harum, A.F. Sax, M. Volpe, F. Belaj, N.C. Mösch-Zanetti, Inorg. Chem., 51 (2012) 7642.
[30] M. Volpe, N.C. Mösch-Zanetti, Inorg. Chem., 51 (2012) 1440.
[31] R. Holm, Chem. Rev., 87 (1987) 1401.
[32] D.M. Baird, C. Aburri, L. Barron, S. Rodriguez, Inorg. Chim. Acta, 237 (1995) 117.
[33] R. Hille, Dalton Trans., 42 (2013) 3029.
[34] A. Majumdar, Dalton trans., 43 (2014) 8990.
[35] R. DeepanáChakravarthy, D. KumaráChand, Green Chem., 16 (2014) 2190.
[36] F. Bigi, C.G. Piscopo, G. Predieri, G. Sartori, R. Scotti, R. Zanoni, R. Maggi, J. Mol.Catal. A: Chemical, 386 (2014) 108.
[37] T.R. Amarante, P. Neves, F.A. Paz, A.A. Valente, M. Pillinger, I.S. Goncalves, Dalton trans., 43 (2014) 6059.
[38] E. Ghasmei Gorji, N. Monadia, M. Mohsenib, JAC, 11 (2017) 119.
[39] A.W.P.A.C.A. Palomo Coll, 2002, 294832m.
[40] A. Rezaeifard, M. Jafarpour, H. Raissi, M. Alipour, H. Stoeckli‐Evans, Z. Anorg. Allg. Chem., 638 (2012) 1023.
[41] F. Romano, A. Linden, M. Mba, C. Zonta, G. Licini, Adv. Synth. Catal., 352 (2010) 2937.
[42] J.J. Boruah, S.P. Das, S.R. Ankireddy, S.R. Gogoi, N.S. Islam, Green Chem., 15 (2013) 2944.
[43] J. Melèndez, M. North, P. Villuendas, Chem. Commun., (2009) 2577.
[44] J. Melèndez, M. North, R. Pasquale, Eur. J. Inorg. Chem., 2007 (2007) 3323.
[45] W. Clegg, R.W. Harrington, M. North, R. Pasquale, Chem. Eur. J., 16 (2010) 6828.