شکافت فوتوکاتالیتیکی آب برای تولید هیدروژن

نویسندگان

1 دانشگاه علم و صنعت ایران

2 شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی

چکیده

شکافت آب با استفاده از نور و یک نیمه هادی یکی از روش های جدید تولید هیدروژن است که به علت سادگی و ارزانی امروزه توجه زیادی را به خود جلب کرده است. در این تحقیق، تولید فوتوکاتالیتیکی هیدروژن با استفاده از فوتوکاتالیست نانو ذره %wt)/TiO275/0)Pt در نور فرابنفش بررسی شد. این نانو ذره با استفاده از روش سل-ژل سنتز شده و نشاندن Pt به روش رسوب نوری (Photodeposition) انجام گردید.اثر پلاتین به عنوان کمک کاتالیست و متانول به عنوان ماده فدا شونده بر راندمان تولید هیدروژن بررسی شدند. این نانو ذره با استفاده از روش های XRD، DRS، ICP و جذب و واجذب نیتروژن تعیین مشخصات شد. نتایج آزمایشات فوتوکاتالیتیکی نشان می دهد که حضور پلاتین و متانول روی تولید هیدروژن اثر مثبت داشته اند. سرعت تولید هیدروژن توسط این نانو ذره نسبت به نمونه تجاری(P25)  در همان شرایط مقایسه شد. سرعت تولید هیدروژن در مدت 3 ساعت تابش نور فرابنفش به 87 میلی لیتر در ساعت به ازاء 1 گرم فوتوکاتالیست رسید که نسبت به نمونه تجاری P25، 43 برابر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Hydrogen production by photocatalytic water splitting

نویسندگان [English]

  • Moones Hakamizadeh 1
  • Shahrara Afshar 1
  • Azadeh Tadjarodi 1
  • Majid Hshemianzadeh 1
  • Mohammad Reza Fadaie 2
  • Babak Bozorgi 2
1
2
چکیده [English]

  The photocatalytic water splitting using photon and a semiconductor is a new method for hydrogen production. In this research, photocatalytic hydrogen production using Pt(0.75wt)/TiO2 photocatalyst has been studied. This nanoparticle was synthesized using sol-gel method. Photochemical deposition method was used for Pt loading. The effect of Pt as a co-catalyst and methanol as a sacrificial agent were investigated. This nanophotocatalyst was characterized using XRD, DRS, BET and ICP methods. The results show that Pt and methanol have positive effect on hydrogen production. Using this nano photocatalyst , the rate of hydrogen production is 87 mL (h g catal.)-1 in the first 3h of irradiation that is about 43 times more than that of the P25 photocatalyst.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Water splitting
  • TiO2
  • Hydrogen production
  • Photocatalyst