کمیت بخشی به مفاهیم الکترون دهندگی و کشندگی گروه‌های آلی بر اساس مطالعه طیف UV مشتقات چالکون‌ها با نگاهی به قانون QSAR

نویسندگان

دانشگاه سمنان

چکیده

  هدف این تحقیق، کمیت بخشی به مفاهیم الکترون کشندگی و دهندگی گروه­های آلی است. برای این منظور به بررسی طیف الکترونی مشتقات مختلف چالکون­ها پرداختیم. بررسی نتایج به دست آمده از طیف الکترونی ترکیبات نشان داد که گروه­های الکترون کشنده موجب جا به جایی طول موج بیشینه به مقادیر پایین (جا به جایی آبی) و گروه­های الکترون دهنده موجب جا به جایی طول موج بیشینه به سمت مقادیر بالا (جا به جایی قرمز) می‏شوند. هر چه قدرت الکترون کشندگی استخلاف مورد بررسی بیشتر باشد، جا به جایی طول موج بیشینه بیشتر خواهد بود. این مقادیر نظم مشخص و قانونمندی را برای مفاهیم الکترون دهندگی و الکترون کشندگی بیان می­کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Quntitative structure activity relationship (QSAR) of UV-visible spectrum of some different chalkons

نویسندگان [English]

  • Salman Rahmani
  • Ali Amoozadeh
چکیده [English]

  The UV-visible spectrum of some different chalkons with both electron with-drawing and electron-donating groups have been investigated. The results showed that electron with-drawing groups cause Blue-Shift and electron-donating groups cause Red-Shift. Fortunately there is a direct relation between the force of electron with-drawing groups and blue shift values, also for electron-donating groups and corresponding red shift.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Chalkone
  • Maximum wavelength
  • Red shift
  • Blue shift