مطالعات تئوری بر روی ساختار هندسی، پیوند هیدروژنی و خصوصیات الکترونی لیگاند انامینون با حلقه 4-هیدروکسی‌6- متیل 2- پیران و کمپلکس دو هسته ای مولیبدن با این لیگاند با روش‌های تئوری تابع چگال (DFT) و هارتری فاک (HF)

نویسندگان

دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

  در این پژوهش مطالعات تئوری بر روی پارامترهای هندسی، پیوند هیدروژنی و خواص الکترونی لیگاند انامینون حاوی حلقه پیران C19H19O7N] [ وکمپلکس دو هسته‌ای مولیبدن [C40H44Mo2N2O20] با این لیگاند با روش های تئوری تابع چگال و هارتری فاک انجام پذیرفت، این محاسبات با روش‌های B3LYP,BPV86 ,B3PW91 و HF با استفاده از سری پایه های 6-311G ,6-311G**,6-311++G** و LanL2DZ صورت گرفت. برای بررسی اثر توابع و سری های پایه بر پارامتر های هندسی ، کمیت های RSquare و SError محاسبه گردید که با مقایسه‌ی پارامترهای تئوری و تجربی مشخص شد، روش‌های DFT نسبت به HF از همبستگی بالاتری با مقادیر تجربی برخوردار هستند همچنین با بررسی خصوصیات الکترونی ترکیبات: درصد مشارکت اوربیتال‌های اتمی در تشکیل اوربیتال‌های مولکولی، بار الکتریکی اتم ها، انرژی پایداری حاصل از پیوند هیدروژنی و انرژی اوربیتال‌های H OMO و LUMO مشخص شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Theoretical studies on the geometry, hydrogen bonding and electronic properties of enaminones with ring that includes 4- hydroxyl 6- methyl 2-pyran and binuclear molybdenum complex with this compound

نویسندگان [English]

  • Mahboobeh Mohaddeszadeh
  • HasanAli Zaman
  • Behzad Padidaran Moghaddam
چکیده [English]

        Theoretical studies on the geometrical parameters, hydrogen bonding and electronic properties of enamine ligand containing pyran cycle [C19H19O7N] and molybdenum bi-nuclear complex [C40H44Mo2N2O20] were investigated using Hartree-fock (HF) and density functional theory (DFT) methods.  These calculations were performed with the B3LYP, BPV86, B3PW91 and HF  theoretical methods using the 6-311G, 6-311G**, 6-311++G** and LanL2DZ basis sets. To estimate the error rate between theoretical data and experimental data, RSquare and SError values were that according with the theoretical and experimental parameters found out DFT methods has more integration with experimental data compare to HF methods. In addition, through electron specification of compounds, the percentage of atomic orbital’s attendance in making molecular orbital’s, atoms electrical charge, the sustainable energy resulting of hydrogen bonding and also HOMO and LUMO orbital’s energy achieved.

کلیدواژه‌ها [English]

  • geometrical parameters
  • hydrogen bonding
  • Electronic properties
  • Hartree-fock
  • density functional theory