تاثیر pH بر خصوصیات نانوساختارهای بوهیت سنتز شده با استفاده از روش هیدروترمال

نویسنده

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرمانشاه،

چکیده

در این تحقیق بوهمیت میکرو-مزوپروس با ساختارهای نانو از طریق روش هیدرورترمال بطور موفقیت آمیزی سنتز گردید. اندازه و مورفولوژی نانوساختارهای بوهمیت با استفاده از تنظیم نمودن pH محلول واکنش، کنترل گردید. نمونه های بدست آمده با استفاده از آنالیزهای XRD، FTIR، FESEM، TEM مورد بررسی قرار گرفتند. مساحت سطح ویژه و توزیع حجم حفرات نمونه های بدست آمده با استفاده از آنالیز جذب و دفع نیتروژن نشان دادند نانوساختارهای بوهمیت دارای حجم حفرات بالایی می باشند. نتایج نشان داد که شرایط اسیدی (5 و4 pH=) باعث تشکیل نانومیله‌های بوهمیت می-گردد و شرایط بازی(10 pH=) تولید نانوپولکها را به همراه دارد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of pH on the characteristics of boehmite nanostructures synthesized using hydrothermal method

نویسنده [English]

  • Mozaffar Abdollahifar
چکیده [English]

In this research, micro/mesoporous boehmite nanostructures were successfully synthesized via hydrothermal route. The size and morphology of boehmite nanostructures could be controlled by adjusting the pH value of the reaction mixture. The resulting products were characterized by X-ray diffraction (XRD), FT-IR, FESEM, TEM analysis. The specific surface area and pore-size distribution of the obtained product as determined by N2 adsorption-desorption measurements show that the boehmite nanostructures possess high porosity properties. Our results showed that the acidic conditions (pH=4, 5) turned out to be favored toward the formation of the nanorods, and the basic conditions (pH=10) toward the formation of the nanoflakes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • boehmite
  • Nanostructure
  • Hydrothermal
  • pH
  • micro/mesoporous