حذف کادمیوم از محلول‌های آبی توسط بیوجاذب مغناطیسی شده با اکسید آهن

نویسندگان

دانشگاه تهران

چکیده

وجود فلزات سنگین در منابع آب یکی از بحرانی‌ترین مشکلات زیست محیطی بسیاری از جوامع بشری است. تا کنون روش‌های مختلف برای حذف این فلزات از جمله استفاده از جاذب‌های ارزان قیمت مورد بررسی قرار گرفته است که فناوری جداسازی در اغلب آنها پیچیده و مشکل است. این مطالعه با هدف تهیه جاذب مغناطیسی شده ارزان قیمت برای حذف فلزات سنگین انجام شده و کارایی جاذب تهیه شده در حذف یون کادمیوم از محلول آبی با هدف کاربردی برای این جاذب بهینه شده است. برای این منظور پوست‌های پرتقال پس از خشک نمودن به گرانول‌های با قطر ذرات 25/0-125/0 میلی‌متر دانه‌بندی شد. ذرات اکسید آهن مغناطیسی جداگانه سنتز شده و با اضافه کردن گرانول‌های پوست پرتقال به محیط واکنش و بهم زدن ذرات اکسید آهن بر روی سطح گرانول‌های پوست پرتقال جذب شدند. آزمایش‌های جذب سطحی در (6pH = ) pHZPC و در دمای محیط با غلظت‌های مختلف کادمیم و در زمان‌های تماس و دوزهای متفاوت جاذب انجام شد. جداسازی فاز جامد از محلول‌های آبی در انتهای فرآیند جذب با استفاده از خاصیت مغناطیسی و به کمک یک آهنربا به‌سادگی انجام شد. داده‌ها نشان دادند که جذب یون کادمیوم بصورت تک لایه با ظرفیت جذب ماکزیمم 91/90 میلی‌گرم بر گرم بود. بهترین مدل ایزوترم جذبی برای این جاذب مدل ایزوترم فروندلیچ بود که نشان داد فرآیند جذب یون کادمیوم بر روی سطح جاذب بصورت ناهمگن است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Cadmium Removal from Aqueous Solutions by Magnetic Iron Oxide Bio Adsorbents

نویسندگان [English]

  • Mohammad Abedi
  • Mohammad Hossien Salmani
  • Zahra Reisi
چکیده [English]

Heavy metals in the water resources are one of the most important environmental problems of human societies. Up to now, various methods were considered for removal of heavy metals, which among them using of low cost adsorbents are more favorite but, separation of them from process is so difficult. In this study a novel magnetic adsorbent based on orange peel and iron oxides composite was synthesized and used for removal of cadmium ions from aqueous solution. Dry orange peels were milled and granulated in 0.125-0.250 mm by standard sieves. Magnetic iron oxide particles was separately synthesized and allowed to combine with granulated orange peels. Batch equilibrium absorption experiments were carried out at various initial Cd ion concentrations, contact times and adsorption dosages in constant temperature and pHzpc. At the end of each adsorption experiment, the separation of adsorbents from aqueous solution was performed by a magnetic bar. The results showed the magnetic orange peel iron oxide adsorbents had a high efficiency for adsorption of cadmium from aqueous solutions. The experimental adsorption isotherm of cadmium on magnetic orange peel adsorbents were determined and correlated with common isotherm equations such as Langmuir, Freundlich and Temkin models. The results indicated the Freundlich isotherm model was the best model for fitting the adsorption data.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cadmium removal
  • Magnetic adsorbents
  • Magnetic orange peel adsorbents
  • Heavy metals removal